Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Περί Μοναχικής Πολιτείας


Περί Μοναχικής Πολιτείας

Ερώτησις 1

Τί είναι η μοναχική Πολιτεία ;

Απόκρισις

Είναι ισότιμος τη πολιτεία των Αγγέλων.
Είναι το καύχημα καί τα ΛΟΚ της Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ.
Είναι οι εκλεκτοί του Θεού, οι οποίοι προσεκλήθηκαν παρά του ΘΕΟΥ, δία να γίνουν ΚΟΙΝΩΝΟΙ των παθημάτων Αυτού, ώς καί της Δόξης Αυτού.

Ερώτησις 2

Πως βοηθούν τον κόσμον, οι εν ησυχία ζώντες;

Απόκρισις

Βοηθούν δία του λόγου.
Βοηθούν δία της συμβουλής εν καιρώ ανάγκης, και
Εύχονται υπέρ όλου του κόσμου.

Ερώτησις 3

α) Μπορεί ο μοναχός, ο οποίος κακοπαθεί είς την ησυχίαν να έχη είς την καρδίαν του την μέριμναν του Θεού, και άλλη τίνα φροντίδα;

Απόκρισις

Όχι.

β) Διατί;

Διότι οι μοναχοί είναι εκλεγμένοι από τον Θεόν, δία νά υπηρετούν έμπροσθεν αυτού.Έχουν την παρρησίαν, δία της προσευχής των νά μυστηριάζουσι πάντοτε μετά Θεού.Δία της προσευχής και της ησυχίας αναπαύουν καί ευαρεστούν τον Θεόν.

Ερώτησις 4

Τί ψυχραίνει την ψυχήν του μοναχού;

Απόκρισις

Η συναναστροφή καί η συνομιλία καί η πολυλογία.

Ερώτησις 5

α)Εάν κάποιος απαρνηθή τον κόσμον καί τούς ανθρώπους τελείως, και κατοικήση είς την έρημον καί φοβερόν τόπον, θά πεθάνη από την έλλειψιν τών τροφών;

Απόκρισις

Όχι.

β) Διατί;

Διότι ηκολούθησεν τόν ΧΡΙΣΤΟΝ μέ απλότητα καί απερίεργειαν.
Δέν ηθέλησεν τάς σωματικάς αναπαύσεις.
Επαρέδωσεν τόν εαυτόν τού είς τά χέρια τού ΘΕΟΥ.
Ηγάπησεν τήν ζωήν τής αφανείας, τής καθαρότητας και τής ταπεινώσεως.
Πώς είναι δυνατόν νά παραβλέψη ό Κύριος τό πλάσμα του, καί μάλιστα τούς εξαίρετους καί φοβουμένους αυτόν,και
ακολούθησε, το <<... ζητήστε πρώτα την Βασιλείαν τών Ουρανών καί πάντα ταύτα προστεθήσονται>>.

Ερώτησις 6

α) Ποία είναι ή ρίζα τής μοναχικής πολιτείας;

Απόκρισις

Η προσεκτική ψαλμωδία.

β) Τί ωφελεί περισσότερον πνευματικώς, τα σωματικά έργα ή η ανάγνωσις τών ψαλμών ή η λύπη κατά διάνοιαν;

Απόκρισις

Ωφελεί περισσότερων πνευματικώς η λύπη κατά διάνοιαν.

Ερώτησις 7

α) Ποίος είναι φίλος τού Θεού;

Απόκρισις

Όποιος εγκατέλειψε τά πάντα καί φροντίζει μόνον περί της καταστάσεως τής εαυτού ψυχής.

β)Τί πρέπει να κάνει ο μοναχός;

Απόκρισις

Πρέπει να διαπρέψη είς τά έργα εκείνα, διά τών οποίων οι μοναχοί ευρεστούσι τώ Θεό.

Ερώτησις 8

Ποίαι είναι οι αρεταί τού μοναχού;

Απόκρισις

η τελεία ακτημοσύνη
η τελεία καταφρόνησις τής σαρκός
η διαρκής νηστεία
η διαμονή είς τήν ησυχίαν
η ευταξία είς τάς σωματικάς αυτού αισθήσεις
η τελεία εκκοπή τής φιλονικείας
η σιωπή
η αμνησικακία
η απλότητα καί η ακακία τής καρδίας του
η αφάνεια μεταξύ τών ανθρώπων
η τελεία υπακοή
η μή δέσμευσις τού εαυτού του διά τής φιλίας πρός κάποιον άνθρωπον
η αποφυγή από τους ανθρώπους
η αδιάλειπτος προσευχή
η επιμονή είς τας συνεχείς αναγνώσεις
το μίσος πρός τούς επαίνους καί τας τιμάς
η υπομονή καί η ανδρεία είς τους πειρασμούς
η σωφροσύνη
το πένθος καί τα δάκρυα
η ταπείνωσις
η ολόψυχος αγάπη πρός τον Θεόν
η πνευματική αγάπη πρός τούς ανθρώπους

Ερώτησις 9

α)Πώς πρέπει να διέρχεται ο μοναχός τήν παρούσαν ζωήν;

Απόκρισις

Πρέπει να την διέρχεται ώς ακτήμων.

β) Βλάπτεται ο μοναχός μετά τών πολλών συναναστροφών καί συνομιλιών;

Απόκρισις

Βεβαίως καί πάρα πολύ μάλιστα.

γ) Διατί;

Απόκρισις

Διότι η πολυλογία σκοτίζει την ψυχήν.

Ερώτησις 10

α) Τί προκαλεί η θεωρία τών κοσμικών;

Απόκρισις

Προκαλεί σύγχυσιν είς την ψυχήν τού μοναχού.

β) Τί απαιτεί η Πνευματική εργασία;

Απόκρισις

Απαιτεί προσοχή τών αισθήσεων.

γ) Τί απαιτεί η Πνευματική εργσία;

Απόκρισις

Απαιτεί τήν προσοχήν καί την ησυχίαν της καρδίας.

Ερώτησις 11

Τί πρέπει νά αποφεύγει ο μοναχός;

Απόκρισις

Τάς αιτίας καί την ενόχλησιν τών παθών.
Την ενόχλησιν τών αισθήσεων.
Τάς πολλάς συνομιλίας μετά τών ανθρώπων, και
τον πειρασμόν είς τα βιοτικά πράγματα.

Ερώτησις 12

Πότε ο μοναχός είναι μακάριος;

Απόκρισις

Όταν ολόψυχα φροντίζει διά τήν καθαρότητα τής ψυχής του.
Όταν μετά μεγάλης φρονήσεως περιπατή τήν πνευματικήν οδόν, και
Όταν έχη υπομονήν είς τας θλίψεις, στενοχωρίας καί αρρώστιες.

Ερώτησις 13 

Ποίαν μελέτην καί απασχόλησιν πρέπει νά έχη ο Ασκητής, ο καθήμενος εν ησυχία;

Απόκρισις

Τήν εργασίαν τών δακρύων καί του πένθους.

Ερώτησις 13 - α

Πώς ονομάζεται ο μοναχός;

Απόκρισις

Ονομάζεται πενθικός δηλ. λυπηρός είς την καρδίαν.

Ερώτησις 13 - β

Πόθεν γεννάται η παρηγορία τού μοναχού;

Απόκρισις

Γεννάται εκ του κλαυθμού καί εκ τών δακρύων.

Ερώτησις 13 - γ

Τί γεννάται από τα δάκρυα καί το πένθος;

Απόκρισις

Γεννάται:

Η κάθαρσις τών παθών.
Η παρηγορία καί η Υπακοή, και
Η καθαρότης της καρδίας καί της ψυχής.

Ερώτησις 14

α) Τί είναι το κελλίον του Μοναχού;

Απόκρισις

Είναι μία πνευματική παλαίστρα, ένας μεγάλος Διδάσκαλος, χώρος Δακρύων καί Μετανοίας Φωτός, Ζωής καί Αναστάσεως.

β) Τί μάς διδάσκει τό κελλίον;

Απόκρισις

Μάς διδάσκει τά πάντα.

γ) Ποιά δηλαδή;

Απόκρισις

Τήν θέρμην της καρδίας από την οποίαν γεννώνται τά δάκρυα, από τά δάκρυα γεννάται ή ειρήνη τών λογισμών καί από την ειρήνην τών ογισμών γεννώνται:

η καθαρότητα του Νού
τά μυστήρια τού Θεού

δ) Διατί πρέπει νά καθώμεθα είς το κελλίον μας;

Απόκρισις

δία να μήν μαθαίνωμεν τά κακά έργα τών ανθρώπων.

ε) Τί όφελος έχομεν απ' αυτό;

Απόκρισις

Τότε βλέπομεν τούς πάντας ώς Αγίους.

Ερώτησις 15 

α) Ποίος είναι μοναχός;

Απόκρισις

Όποιος κάθεται μακρυά από τον κόσμον, και δέεται τού Θεού πάντοτε, όπως επιτύχη τά μέλλοντα αγαθά.

β) Ποίος είναι ο πλούτος τού μοναχού;

Απόκρισις

Η παρηγορία, και
Η χαρά.

Ερώτησις 16

Τί παθαίνει ο αγωνιστής όταν εξέρχεται είς τον κόσμον;

Απόκρισις

Ατονεί αμέσως κατά την ψυχήν.

Ερώτησις 17

Από τι κινδυνεύει ο μοναχός, όταν αγαπά τάς συναναστροφάς τών ανθρώπων;

Απόκρισις

Από τούς επαίνους εκείνων, και
την κενοδοξίαν.

Ερώτησις 18

α)Πώς πρέπει νά διέρχεται τήν παρούσαν ζωήν ό φρόνιμος μοναχός;

Απόκρισις

Γυμνός καί ακτήμων, έως ότου εύρη είς τόν εαυτόν του τόν Μαργαρίτην Ιησούν Χριστόν.

β) Πότε βλάπτεται η καρδία τού μοναχού;

Απόκρισις

Όταν συναναστρέφεται πολλούς ανθρώπους καί ανοίγει μετ' αυτών πολλάς συνομιλίας.

Ερώτησις 19 

Πού είναι ο καρπός της ζωής του μοναχού;

Απόκρισις

Είς το κελλίον του.

Ερώτησις 20

Πότε χαίρει η ψυχή του μοναχού;

Απόκρισις

Όταν απομακρυνθή εκ τών ανθρώπων, και 
Όταν κατοικήση είς ησυχαστικόν τόπον.

Ερώτησις 21

Τί προξενεί είς τον μοναχόν η θεωρία τών κοσμικών;

Απόκρισις

Προξενεί τήν σύγχυσιν είς την ψυχήν.

Ερώτησις 22

α) Είς τάς συνάξεις οργίλων καί μαχίμων ανθρώπων, πρέπει να παρευρίσκεται ο μοναχός;

Όχι.

β) Διατί;

Απόκρισις

Διά να μή γεμίσει η καρδία του από θυμόν, και κυριεύση τήν ψυχήν του το σκότος τής πλάνης.

Ερώτησις 23

Τί συνίσταται είς τον καιρόν πού εξάπτεται είς τον μοναχόν τό πάθος τής πορνείας;

Απόκρισις

Η επίσκεψις καί η βοήθεια τών ασθενών μοναχών είς τάς ανάγκας τών, και
Η επίσκεψις είς εκείνους τούς μοναχούς πού κατεξήραναν τήν σάρκα των από τήν στενοχώρια των.

Ερώτησις 24

α) Τί είναι η αφιέρωσις είς τόν Θεόν και ή ενάρετος πολιτεία;

Απόκρισις

Είναι έν έκ τών μεγάλων χαρισμάτων τού Θεού.

β) Πότε μάς απορρίπτει ο Θεός;

Απόκρισις

Όταν έχουμε τόν λογισμόν, ότι κάνουμε χάριν είς τόν Θεόν πού τόν υπηρετούμε.

γ) Είς ποία πάθη τότε παραδινόμαστε;

Απόκρισις

Είς τήν υπερηφάνειαν καί είς τα πάθη τής ατιμίας.

Ερώτησις 25

α) Είς ποίαν εντολήν τού Θεού εναντιούται ό ανελεήμων μοναχός;

Απόκρισις

Είς τήν εντολήν περί ευσπλαχνίας.

β) Ποίος μοναχός δέν υπόκειται είς το χρέος τής ελεημοσύνης;

Απόκρισις

Ο μοναχός εκείνος πού δεν καταγίνεται είς τα σωματικά, ούτε φροντίζει δι΄αυτά, αλλ' ώς τα πετεινά  τού ουρανού είναι ακτήμων.

Ερώτησις 26

Ποίος είναι ο καλύτερος: ο κοσμικός πού ταλαιπωρείται είς κοσμικάς φροντίδας ή ο μοναχός πού κακοπαθεί είς τά πνευματικά, αλλά συζή μετά κοσμικών;

Απόκρισις

Είναι καλύτερος ο κοσμικός.

Ερώτησις 27

α) Πρέπει οί ησυχασταί νά ενώνουν τό έργον τής ησυχίας μέ άλλας σωματικάς φροντίδας;

Απόκρισις

Όχι.

β) Διατί;

Απόκρισις

Διότι επέρχεται ταραχή καί διασπά τόν εργάτην τής ησυχίας από τήν συνεχή μνήμην τού Θεού.

Ερώτησις 28

α) Δέν δύναται ο μοναχός πού κακοπαθεί είς τήν ησυχίαν νά εξασκήση καί τάς δύο πολιτείας δηλαδή νά έχη είς τήν καρδίαν του καί τήν μέριμνα τού Θεού, καί άλλην τίνα φροντίδα;

Απόκρισις

Όχι.

β) Διατί;

α) διότι δέν έχει τήν πνευματικήν σοφίαν καί 
β)η φροντίδα κοσμικού τινος πράγματος, μεταβιβάζει τόν νούν αυτού από τής έμπροσθεν
τού Θεού στάσεως.

Ερώτησις 29

Ποίον είναι το έργον τής ησυχίας είς τόν μοναχόν;

Απόκρισις 

Η αδιάλειπτος προσευχή.

Ερώτησις 30

Πώς πρέπει να είναι το κελλίον τού Μοναχού;

Απόκρισις

πτωχικόν
στερημένον από κάθε επιθυμίαν αναπάυσεως, καί
απλούν καί απέρριτον.


ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ
(Τόμος Α' ) - Β' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Παρακαλώ να μην γίνεται αναδημοσίευση χωρίς την άδεια της σελίδας Παναγία Ιεροσολυμίτισσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...