Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ευχαριστίες για την απελευθέρωση

 

αγιογραφία δέηση Κ.Σ. και photo by Κ.Σ.

Κ.Σ.

Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζειν, τίνα ευχαριστίαν δυνάμεθα ανταποδούναι σοι επί τη ελευθερία ? Ότι επεσκέψω και εποίησας λύτρωσιν τω λαώ σου και ήγειρας κέρας σωτηρίας ημίν εξ εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς. Ο Θεός ο μέγας ο αιώνιος, ός ταπεινώσας κατήγαγες τους ενοικούντας εν υψηλοίς, άξιος ει λαβείν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν και την ευχαριστίαν και την ευλογίαν, ότι η σωτηρία τω Θεώ ημών, τω καθημένω επί του θρόνου και τω αρνίω. 

Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο ών και ο ήν και ο ερχόμενος, ότι είληφας την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των εθνών, κριθήναι και δούναι τον μισθόν τοις δούλοις σου τοις φοβουμένοις το Όνομά Σου, τοις μικροίς και τοις μεγάλοις, και διαφθείραι τους διαφθείροντας την γην.

Δοξάζομέν σε και υμνούμεν το Όνομά Σου, ότι εποίησας θαυμαστά. Έσωσας γαρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας και εχαρίσω ημίν την ελευθερίαν. Από ανθρώπων πονηρών ερρύσω ημάς. Δια τούτο ευλογεί σε ο λαός ο πτωχός και πόλεις ανθρώπων αδικουμένων ευλογούσι σε. Ευλογητός ει, ο Θεός ημών, ο εξουδενώσας εν τη ημέρα τη σήμερον τους εχθρούς του λαού σου. Ου γαρ εν πλήθει το κράτος σου ουδέ η δυναστεία σου εν ισχύουσιν, αλλά ταπεινών ει ο Θεός, ελαττόνων ει βοηθός, αντιλήπτωρ ασθενούντων, απεγνωσμένων σκεπαστής, απηλπισμένων σωτήρ. 

Σήμερον γαρ αφείλες παν δάκρυον από παντός προσώπου, το όνειδος του λαού αφείλες από πάσης της γης.

Και νυν, εύσπλαχνε και αγαθέ, επάκουσον ημών δεομένων σου και παράσχου την ελευθερίαν, ην εχαρίσω ημίν, ου μόνον εθνικήν και πολιτικήν, αλλά και πνευματικήν και ηθικήν. Δος ελθείν εφ' ημάς την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων σου Θεού ημών. Αξίωσον πολιτεύεσθαι ημάς ως ελευθέρους εν Χριστώ και μη ως επικάλυμμα έχοντας της κακίας την ελευθερίαν, ότι μόνον όπου το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία.

Ενίσχυσον ημάς, ίνα ως τέκνα φωτός περιπατώμεν, ως απελεύθεροι Κυρίου, ίνα ούτω γενώμεθα άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης. Ίνα και οι εν τω σκότει της αγνοίας, εκ των καλών ημών έργων εποπτεύσαντες, δοξάζωσί σε τον Θεόν. Δόξα και Μεγαλοσύνη, Κράτος και Εξουσία και νυν και εις πάντας του Αιώνας. Αμήν.  

Ευχαριστούμε τον Θεό όλων μας για το έλεός του!

Αφιερώνεται ως προσευχή για την ψυχή της Χρυσάνθης μας. Αφιερώνεται στο προσωπικό  των  ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας,  των διαγνωστικών κέντρων, των κέντρων αποκατάστασης, κλινικών,  νοσοκομείων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας,  ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ... Σε αυτούς που πείνασαν, που λοιδορήθηκαν, που αδικήθηκαν κατάφωρα, που αγωνίσθηκαν... που άντεξαν!! 

Ευχαριστούμε τα μέλη του Γ' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που, με την  2332/2022 (7μ.) απόφασή τους, έγραψαν μία φωτεινή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης και επανέφεραν το μόνο πρόσωπο-τον άνθρωπο-, στην, και κατά την συνταγματική επιταγή, υπερέχουσα θέση του (άρθρο 2 του Συντ.:'' 1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας).  

                                                                                                                              Κ.Σ.

Δείτε και αυτά: Είθε ο Θεός των όλων, όλους να μας ελεήσει...Αμήν (κλικ εδώ)

''Υπάρχουν σιωπές που καταντούν να γίνουν συνενοχές μίαν ημέρα''. ''Αλήτες της υγείας'' και ''αλιτήριοι''. (κλικ εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου