Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου “Η Χαρά των Θλιβομένων”

Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου “Η Χαρά των Θλιβομένων”

Ὁ Μοναστικός Οἶκος Παναγίας Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων, βρίσκεται στό Παλαιοχώρι Χαλκιδικῆς, στά ὅρια τοῦ οικισμοῦ, στά δεξιά τῆς ἒθνικῆς ὁδοῦ πού ὁδηγεῖ στή Μεγ. Παναγία.

Εἶναι ἀνδρική Μονή. Ἰδρύθηκε τό 1999 ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἰγνάτιο καί τήν συνοδεία του, καί εἶναι καρπός ἰδιαίτερης εὐλάβειας προς τήν Κυρία Θεοτόκο καί τόν Ἅγ. Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, ἐξωκκλήσι τοῦ ὁποίου προϋπήρχε στόν τόπο. Πανηγυρίζει στίς 5 Ἰουλίου ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.

Συνάξεις δέ ἐπιτελοῦνται διά τίς θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας πού θησαυρίζονται στή Μονή. Ἡ Σύναξη τῆς Παναγίας «Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων» τελεῖται τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων μέ ἱερά ἀγρυπνία. Ἡ Σύναξη τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας «Τό Ἀκένωτον Ποτήριον» τελεῖται στίς 18 Μαΐου. Τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος τελεῖται Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἡ Λιτανεία τῆς Παναγίας Χαράς των Θλιβομένων, ὁ ἁγιασμός καί ἡ εὐλόγηση τῶν κῆπων μέ τίς εὐχές τοῦ Ἀγ. Τρύφωνος.

Ιερά Εικόνα Παναγίας «Χαρά των Θλιβομένων»

Ἡ παροῦσα Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς «Χαρᾶς τῶν Θλιβομένων» ἱστορήθῃ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ, ἐπί λειτουργηθείσης σανίδος διά νά παρηγορήσει τόν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο ἀπό τόν ἀτελείωτο πόνο του. Δαψιλῶς εὐλογηθεῖσα καί χαριτωθεῖσα ὑπό τῆς Θείας Χάριτος καί τῆς Θεοτόκου, ἐξαίρετον ἔχει τῆν Χάριν νά παρέχει ἄνεσιν καί ἴασιν, μετατρέπουσα τήν θλίψιν εἰς χαράν, εἰς τούς πάσχοντας ἐκ παντοίων θλίψεων καί στενοχωριῶν.

Ἡ Κυρία Θεοτόκος διά τῆς Χάριτος τοῦ Υἱοῦ της καί Θεοῦ ἡμῶν μετατρέπει τήν θλίψιν καί στενοχωρίαν εἰς δημιουργικήν ἐν Χριστῷ χαράν. Ἡ Σκέπη, ἡ Χάρις, ἡ Προστασία καί ἡ ἄμεσος βοήθειά της μετά πάντων τῶν προσκυνούντων καί ἐπικαλουμένων Αὐτήν.

Ημερομηνία Πανήγυρις

Ἡ Σύναξις τῆς ἱερᾶς ταύτης Είκόνος ἐπιτελεῖται πανηγυρικῶς τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων.

Μεγαλυνάριον

Λῦσον τάς ὀδύνας τῶν στεναγμῶν σοί τῶν προστρεχόντων καί καρδίας ἡμῶν χαρᾶς πλῆσον, Θεοτόκε, χαρά τῶν Θλιβομένων, πυρίμορφε καθέδρα τοῦ παντοκράτορος.

Σύντομη προσευχή στήν Παναγία «Χαρά τῶν Θλιβομένων»

Παναγία Δέσποινα Χαρά τῶν Θλιβομένων, πάντες σέ ἐπικαλούμεθα ὡς σκέπη κάθε ἀπελπισμένου καί καταπονουμένου. Προστάτεψέ με, μεσίτευσε γιά μένα. Εἶμαι ἀπελπισμένος/η καί μόνος/η. Σέ ἱκετεύω, μέ τήν ἰδιαίτερη χάρη πού ἔχεις, στεῖλε μου ὁρατή καί γρήγορη βοήθεια γιατί εἶμαι καταπονημένος/η καί θλιμμένος/η. Βοήθησέ με Σέ παρακαλῶ (ἐκφράσατε τό αἴτημα σας…) νά λάβω ἄμεσα στήν ἀπελπισία καί στήν ἀναγκη μου τήν παρηγορία καί τήν βοήθεια τῆς Ἁγίας Τριάδος καί νά δοξάζω τόν Χριστόν, τόν Υἱόν Σου καί Κύριόν μου καί νά ὑμνῶ Σέ τήν Θεοτόκον καί ἀειπάρθενον Μαρίαν καθημερινῶς στήν ζωήν μου. Χαρά τοῦ κόσμου φύλαξέ με καί σῶσε με ἀπό: μαγεία, βασκανία, ἀσθένεια, γλωσσοφαγιά, καρκίνο, ἐπιληψία, ἀτυχήματα, ἀναποδιά, ἀτεκνία καί ἀπό κάθε ἀσθένεια, ἐμπόδιο καί δυστυχία.

Πηγή: http://xaratonthlivomenon.gr/ , choratouaxoritou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου