Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Μπαίνεις στο διαδύκτιο! Αλλά πως βγαίνεις


Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ἡ πρόσβαση στὸ διαδίκτυο, καλοί μου φίλοι, εἶναι βέβαια σήμερα πανεύκολη. Δὲν τὸ συζητᾶμε! Ὅλες δὲ οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις πρὸς το ποῦ κατατείνουν; Μὰ στὸ νὰ γίνεται κάθε φορά ὅλο καὶ πιὸ εὔκολη ἡ πρόσβαση αὐτή! Οἱ ταχύτητες αὐξάνονται, οἱ συσκευὲς πληθαίνουν, ὅπως καὶ οἱ ἐφαρμογὲς τῶν συσκευῶν αὐτῶν.

Οἱ ὑπολογιστὲς ἔγιναν προσωπικοί, φορητοὶ καὶ τώρα ταμπλέτες. Ἀκόμη κι αὐτὰ τὰ κινητὰ μεταβλήθηκαν σὲ θύρες πρόσβασής μας στὸ διαδίκτυο. Μάλιστα ἡ προσωπικὴ τεχνολογία, ὅπως ἀποκαλεῖται αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, οὐσιαστικὰ ἔγινε γιὰ τὸ διαδίκτυο, γιὰ νὰ τὸ ἔχουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ στὰ χέρια μας καὶ στὴν τσέπη μας! Ὡς προσωπικό μας ἀξεσουάρ, ἂς ποῦμε…

Λοιπόν, πανεύκολα καὶ μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ ἤ μὲ τὴν ἁφὴ του πλέον, μπαίνει κανεὶς στὸν ἀπέραντο αὐτὸ εἰκονικὸ κόσμο, τὸν ἀποκαλούμενο καὶ κυβερνοχῶρο. Δὲν ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερες γνώσεις, οὔτε δὲ καὶ ἱκανότητες γι’ αὐτό. Τόσο εὔκολο καὶ προσβάσιμο ἔγινε. Ὅπως καὶ στὴν τηλεόραση, γιὰ παράδειγμα, κι ἀκόμη πιὸ εὔκολα κι ἀπ’ αὐτήν!
Τὸ ἐρώτημα τώρα πού τίθεται, εἶναι τοῦτο: Ἆραγε πῶς βγαίνει κανεὶς ἀπ’ αὐτό; Ἕνα ἐρώτημα ποὺ ἔχει νὰ κάνει μέ:

· Μὲ τὴν εὐκολία καὶ νὰ βγεῖς!
· Μὲ τὸν χρόνο, ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ, μέχρι νὰ βγεῖς!
· Μὲ τὸ τί ἀπεκόμισες ὥσπου νὰ κατορθώσεις νὰ βγεῖς!

Νὰ τί θέλουμε νὰ ποῦμε…

Τὸ νὰ βγεῖς δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο, ὅπως εἶναι τὸ νὰ μπεῖς! Γιατί ὅλα εἶναι ἔτσι φτιαγμένα γιὰ νὰ μείνεις! Νὰ δεῖς καὶ τοῦτο κι ἐκεῖνο, νὰ ἐπισκεφθεῖς κι αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο, νὰ κατεβάσεις κείμενα, εἰκόνες, ταινίες, μουσικὰ κομμάτια κ.λπ., νὰ ἐπικοινωνεῖς μὲ πλῆθος ἀνθρώπων, νὰ παίζεις ἀσταμάτητα… Εἶναι τόσο δελεαστικὴ ἡ κατάσταση ποὺ… δὲν σοῦ ἐπιτρέπει νὰ φύγεις! Κι ἀλλοίμονο ἂν εἶσαι «κολλημένος» σὲ κάτι ἢ ἂν ἔχεις τὸ διαδίκτυο ὡς καταφύγιο στὰ ψυχολογικὰ καὶ τὰ ὑπαρξιακά σου προβλήματα. Τότε εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ βγεῖς ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς προσωπικές σου ἀνάγκες! Ἔπειτα ὅλα εἶναι φτιαγμένα, γιὰ νὰ μείνεις ὅσο μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα γίνεται! Ὄχι μόνο γιὰ μία ματιά, γιὰ νὰ ἀντλήσεις κάτι χρήσιμο, γιὰ νὰ κατεβάσεις κάτι πολὺ ἀπαραίτητο καὶ ὠφέλιμο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀφιερώσεις ὅλο τὸν ἐλεύθερο χρόνο σου, κι ἂν ἦταν δυνατὸ ὅλο τὸν χρόνο τῆς ζωῆς σου! Τέλος, εἶναι καὶ τὸ ἂν βγαίνεις ὄχι μόνο ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ ἀβλαβής, ἀλλὰ καὶ ὠφελημένος ὅσο γίνεται. Ὅπως ἀκριβῶς κατόρθωμα δὲν εἶναι τὸ νὰ μπεῖς στὴν αἴθουσα τοῦ κινηματογράφου, ποὺ κι αὐτὴ πολὺ θελκτικὴ εἶναι ἀπὸ πλευρᾶς τεχνολογικῆς, ἀλλὰ κατόρθωμα εἶναι νὰ κατορθώσεις νὰ βγεῖς πραγματικὰ ψυχαγωγημένος. Γιατί ἂν βγαίνεις σκοτισμένος καὶ ὄχι φωτισμένος, ἂν φεύγεις μὲ ἐνοχές, ἂν τὸ ψυχικὸ κενὸ μέσα σου μεγάλωσε, ἀντὶ νὰ μικρύνει, ἀφήνοντάς το, τότε σὲ τί σὲ ὠφέλησε ἡ μεγάλη εὐκολία μὲ τὴν ὁποία μπῆκες; Ἢ ποιὸ τὸ κέρδος σου ἀπ’ τὸν πραγματικὰ ἀπολαυστικὸ ἦχο, τὶς (τρισδιάστατες) εἰκόνες καὶ τὴν ὅλη ἐντυπωσιακὴ τεχνική; Τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς ἔγινε.  Ὅλα αὐτὰ ἔπαιξαν τὸ ρόλο τους στὸ νὰ σὲ ζημιώσουν…

Ἀλλ’ ἐνῶ τὸ νὰ μπεῖ κανεὶς στὸ διαδίκτυο εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο, ὅπως εἴπαμε, ἀφοῦ δὲν ἀπαιτεῖ οὔτε ἰδιαίτερες γνώσεις οὔτε καὶ ἱκανότητες, τὸ νὰ βγεῖ θέλει ὅλη τὴ βαρύτητα τῆς προσωπικότητάς μας. Δηλαδὴ ἀπαιτεῖ…

· Τὸ ὅραμα, ποὺ ἔχει κανεὶς, γιὰ τὸ διαδίκτυο καὶ τὴ χρήση του!
· Τὸν συγκεκριμένο σκοπὸ, γιὰ τὸν ὁποῖο μπαίνει!
· Τὰ ὅρια, ποὺ ἀπὸ μόνος του θέτει στὸν ἑαυτὸ του, κατὰ τὴν εἴσοδό του σ’ αὐτό!
· Τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ, ποὺ ἔχει κατὰ τὴν παραμονὴ του ἐκεῖ!
· Τὴν συνέπεια, μὲ τὴν ὁποία τὰ ὑπηρετεῖ ὅλα αὐτά!
· Τὴν πειθαρχία, ποὺ τὸν διακρίνει κ.λπ.!

Μὲ ἄλλα λόγια τὸ διαδίκτυο, χάρις σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἰδιότητά του, δηλαδὴ τὴν εὐκολία, πού σοῦ παρέχει, γιὰ νὰ μπαίνεις καὶ τὴν πολὺ μεγάλη δυσκολία, πού σοῦ βάζει γιὰ νὰ βγεῖς, εἶναι καλό. Ἄριστο. Καὶ τοῦτο γιατί δοκιμάζει χαρακτῆρες, ἐξετάζει τὶς προσωπικότητες, ἀναδεικνύει τοὺς πραγματικὰ ἰσχυρούς!

Ἴσως αὔριο, μὲ τὶς τεχνικὲς ποὺ ἤδη ὑπάρχουν (ἀλγόριθμους κ.λπ) θὰ μποροῦσαν νὰ καταγράψουν τὸ προφὶλ κάθε χρήστη ἀπὸ τὴν ὅλη συμπεριφορὰ του κατὰ τὴν λεγόμενη «πλοήγησή» του σ’ αὐτό. Ἤ ἤδη τὸ κάνουν;

Οἱ πολυεθνικές, λέει, ἐκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως αὐτὸ ποὺ προκύπτει ἀπ’ τὶς ἔρευνες. Ὅτι δηλαδὴ οἱ περισσότεροι «σερφάρουν» στὸ διαδίκτυο χωρὶς συγκεκριμένο στόχο!

Ἀλλὰ κι αὐτοὶ πού λένε πώς ἔχουν στόχους, ἆραγε ποιοὺς ἔχουν ἀκριβῶς;

· Εἶναι ὁ στόχος, γιὰ νὰ ὠφελήσουν ἢ γιὰ νὰ βλάψουν τοὺς ἄλλους;
· Εἶναι ὁ στόχος, γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν ἢ γιὰ νὰ βλαφτοῦν οἱ ἴδιοι;
· Εἶναι ὁ στόχος, γιὰ νὰ προάγουν τὰ καλά τους ἔργα ἢ γιὰ νὰ πολλαπλασιάσουν τὶς παρανομίες τους;

Οἱ ἔρευνες καὶ οἱ στατιστικὲς, ποὺ κάθε τόσο ἔρχονται στὴ δημοσιότητα, ὅλο καὶ θὰ μᾶς μιλοῦν γιὰ τὰ θύματα...

· Αὐτῶν ποὺ εἶναι κολλημένοι -  ἐξαρτημένοι ἀπ’ τὸ διαδίκτυο! Δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ δὲν μποροῦν νὰ βγοῦν ἀπ’ αὐτό!
· Αὐτῶν ποὺ ἀφιερώνουν πιὸ πολὺ χρόνο, ἀπ’ ὅτι κάποιοι ἄλλοι στὴν τηλεθέαση. Δηλαδὴ ἐκείνων ποὺ μπῆκαν γιὰ δέκα λεπτὰ κι ἔφαγαν τὴν ἡμέρα τους ἢ καλύτερα τὴ νύχτα τους! Μία κατάσταση, ποὺ θυμίζει τὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸν βραδύγλωσσο ἐκεῖνο, ποὺ ζήτησε νὰ τοῦ δώσουν 10 λεπτὰ χρόνο, γιὰ νὰ τοὺς μιλήσει γιὰ… 1 ὥρα!
· Αὐτῶν ποὺ δὲν μποροῦν κλείνοντας τὸν ὑπολογιστή τους νὰ ποῦν: Δόξα Σοι ὁ Θεός! Βρῆκα αὐτὸ ποὺ ἤθελα, ἔκανα τὸ καθῆκον μου, βγῆκα τόσο κερδισμένος…

Τελικά, ποῦ καταλήγουμε παιδιά;

Πώς ὅλα, μὰ ὅλα, εἶναι θέμα ἀξιῶν καὶ προσανατολισμοῦ. Ἡ τεχνολογία θὰ μᾶς τὰ παρέχει ὅλα, ὅπως καὶ ὅλα ὅλο καὶ πιὸ πολὺ θὰ τὰ ἐξελίσσει καὶ θὰ τὰ τελειοποιεῖ. Δικό μας θέμα εἶναι νὰ τὴν χρησιμοποιοῦμε καὶ νὰ μὴ μᾶς χρησιμοποιεῖ. Καὶ σ’ αὐτὴ τὴν πάλη μαζί της, ὅλο καὶ θὰ χάνουν οἱ ἀδύναμοι, ὅλο καὶ κερδισμένοι θὰ βγαίνουν οἱ ἱκανοί…


( «Ορθόδοξος Τύπος», 8/11/2013)

πηγη: orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...