Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης: Σαν να ζούσε στις μέρες μας...Η συγκλονιστικές προφητείες του για τα έσχατα χρόνια


Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης (ο νέος), έζησε τον 16ο αιώνα και καταγόταν ( σύμφωνα με την Ακολουθία του, πού εκδόθηκε το 1847 ), από τον Άγιο Πέτρο τής Κυνουρίας πού είναι το τελευταίο μεγάλο ορεινό κεφαλοχώρι 5km λίγο πρίν το Μοναστήρι τής Παναγίας Μαλεβή ερχόμενοι από Τρίπολη...

Όταν το 1601, ο κατά κόσμον Νικόλαος Τερζάκης ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, μαζί με τον θείο του Μακάριο (πού ήταν και δάσκαλος του στα ιερά γράμματα), εντάχθηκαν στο Μοναστήρι τής Παναγίας τής Μαλεβής.

Εκεί ο Νείλος χειροτονήθηκε Ιεροδιάκονος και στη συνέχεια Ιερομόναχος. Κατόπιν πήγε στο Άγιο Όρος, όπου ασκήτευσε στο σπήλαιο του Αγ. Πέτρου του Αθωνίτη (στο Καραβοστάσι ) επί πολλά χρόνια, και είναι άγνωστο πώς τρεφόταν αφού το σπήλαιο εκεί είναι απρόσιτο. Πέθανε ειρηνικά στις 12 Νοεμβρίου 1651, στο απλό κελλάκι που έχτισε μέσα στη σπηλιά του...

Ο τάφος του βρέθηκε στις 7 Μαΐου 1845 από έναν μοναχό ονόματι Αιχμάλωτο, πού τού είχε υποδείξει τον τόπο στον ύπνο του ο ίδιος ο Όσιος. Κατά την ανεύρεση των λειψάνων του έγιναν πολλά θαύματα, ενώ μέσα από τον τάφο του ανάβλυζε μύρο που γιάτρευε τούς πιστούς και έφθανε μέχρι τα απότομα βράχια τής παραλίας, από όπου με βάρκες οι ναυτικοί το μάζευαν καθώς έτρεχε κάτω πρός τήν θάλασσα...

Το λείψανο του βρίσκεται στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας στο οποίο είχε ασκητεύσει για κάποιο διάστημα ο Όσιος.

Tεμάχια τού ιερού του λειψάνου βρίσκονται σήμερα και στην γενέτειρα του Τσακωνιά, αλλά και στον υπό των συμπατριωτών του Αρκάδων ανεγερθέντα Ιερό ναό Αγίου Νείλου στό Χατζηκυριάκειο Πειραιώς, που είναι και ο μοναδικός Ενοριακός ναός σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο  που τιμάται στο όνομα του Αγίου...

Η  ΦΟΒΕΡΗ  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ...

«Κατά το 1900 έτος βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος (5.508 χρόνια απο Αδάμ + 2000 μ.Χ. = 7.508 χρόνια) άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία' τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος , μετασχηματίζονται αι μορφαί των ανθρώπων και δέν γνωρίζονται οι άνδρες από τάς γυναίκας διά της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής' οι τότε άνθρωποι θά αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου.
Δέν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και τους γεροντότερους, η αγάπη θα εκλείψει, οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μή γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν.
Τότε θα αλλάξουν τά ήθη και αι παραδόσεις των Χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθεί από τους ανθρώπους και θα βασιλεύσει η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τόν μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.

Αί πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι, θά πολιτεύονται, εν τω καιρώ εκείνω, και διά την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθεί την χάριν του Αγίου Πνεύματος όπου έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα ως και την τύψιν της συνειδήσεως.

Αί εκκλησίαι του Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλοίμονον τότε εις τούς εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστην, διότι δέν θά βλέπουν απο κανέναν φως επιγνώσεως, τότε θά αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στεναχωρίας. Και πάντα ταυτα γενήσονται διά τό ότι ο Αντίχριστος θέλει κυριεύσει τά πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της Οικουμένης και θά ποιη τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν' θέλει δέ δώση πονηράν σοφίαν εις τόν ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρει νά ομιλεί ο είς πρός τον άλλον, από την μίαν άκρην της γης, έως την άλλην' τότε θά πέτανται στόν αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τόν βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.

Και ταύτα πάντα ποιούντες οί δυστυχείς άνθρωποι, διαβοντες εν ανέσει, μή γνωρίζοντες οι ταλαίπωροι ότι ταύτα εστί πλάνη του Αντιχρίστου. Και τόσον θά προοδεύσει την επιστήμην κατά φαντασίαν ο πονηρός, ώστε αποπλανήσαι τούς ανθρώπους και μη πιστεύειν είς την ύπαρξην του τρισυποστάτου Θεου.

Τότε βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την απώλειαν του ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώση τάς ημέρας, διά τους ολίγους σωζομένους, διότι θέλει πλανήσαι εί δυνατόν και τους εκλεκτούς.

Τότε αιφνιδίως θέλει έλθη η δίστομος ρομφαία και θα θανατώσει τόν πλάνον και τους οπαδούς αυτού…».

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ  ΦΟΒΕΡΗΣ  ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ...

"....Θά συνεχίσουμε καί φέτος τίς συνάξεις μας μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοϋ καί τήν έναρξη θά τήν κάνουμε μέ μία προφητεία τοϋ Αγίου Νείλου τοϋ Μυροβλύτου. Ό Άγιος Νείλος είναι ένα πρόσωπο τό όποιο έζησε τόν 15ο ή 16ο αιώνα καί άσκήτεψε στό' Άγιον "Ορος, όπου είναι καί ό τάφος του, ό όποιος μυροβλύζει. Κατά τό έτος 1815, ό Άγιος Νείλος εμφανίζεται σέ κάποιον μοναχό Θεοφάνη καί αρχίζει νά τοϋ διηγείται όσα μέλλει νά συμβοΰν στην ανθρωπότητα…

Ό μοναχός Θεοφάνης επειδή δέν ξέρει γράμματα γιά νά γράψει όσα ό Άγιος Νείλος τοΰ υπαγορεύει, βάζει ώς γραφέα τόν παπα-Γεράσιμο, έναν άλλον μοναχό. Τό κείμενο αυτό τό όποιο θά σάς διαβάσω στή σημερινή σύναξη σώζεται στή Μονή Σταυροβουνίου, είναι αυτούσιο καί δέν είναι νοθευμένο, οϋτε έχει παραποιηθεί καί ξεκινά ώς έξης: «….Κατά τό έτος 1900 βαδίζοντες προς τόν μεσασμόν τοΰ 8ου αιώνος».  

Ό Άγιος, ό όποιος έχει ζήσει τόν 15ο ή 16ο αιώνα, εμφανίζεται τό 1815 καί μιλά στον μοναχό Θεοφάνη καί τοΰ λέει τί θά γίνει μετά τό 1900, όταν ξεκινήσει ό 20ς αιώνας. Τί θά συμβεί άπό έκεΐ καί πέρα. Αυτά τά όποια γράφει είναι πάρα πολύ σημαντικά καί αξίζει κανείς νά τά προσέξει...

Ερχεται πρίν 200 χρόνια, νά μάς πει γιά μιά κατάσταση τήν οποία βιώνουμε έμεϊς σήμερα.Βαδίζοντες, λέει, λοιπόν μετά τό έτος 1900, προς τόν μεσασμό τοΰ 8ου αιώνα. Ποιος είναι ό 8ος αιώνας; Μετράμε άπό κτίσεως κόσμου, άπό τότε πού ό Θεός έπλασε τόν άνθρωπο. Άπό τότε, δπως λέει ή Γραφή, μέχρι καί σήμερα, είμαστε 7500 χρόνια μετά τή δημιουργία τοΰ άνθρωπου. Ό άνθρωπος δπως ξέρουμε πλάστηκε τήν τελευταία ήμερα της δημιουργίας τοΰ κόσμου άπό   τόν Θεό. 

Καί αυτό μπορεί κανείς νά τό βρει στά επίσημα Δίπτυχα της Εκκλησίας, έκεΐ ακριβώς πού γράφει τίς ημερομηνίες τοϋ Πάσχα, θά δείτε δτι αναγράφει καί τήν τρέχουσα ημερομηνία άπό Κτίσεως Κόσμου. Ό 8ος αιώνας είναι δηλαδή ή 8η χιλιετηρίδα, 1000 χρόνια ή πρώτη χιλιετηρίδα, 1000 χρόνια ή δεύτερη κ.ο.κ. Θά συμπληρώνονται λοιπόν, κατά τήν προφητεία, τά 7500 χρόνια άπό τότε πού δημιουργήθηκε ό άνθρωπος, δηλαδή αναφέρεται στίς ήμερες μας, γιατί τώρα συμπληρώθηκαν, καί μάλιστα συμπληρώθηκαν ακριβώς τό έτος 1992.

Άν δείτε τά Δίπτυχα της Εκκλησίας μας, τό 1992 είναι 7500 χρόνια άπό τή δημιουργία τοΰ Αδάμ καί της Εϋας. Από τότε καί στό έξης, συνεχίζει ή προφητεία, θά αρχίσει ό κόσμος τοΰ καιροΰ εκείνου νά γίνεται αγνώριστος. Αρχίζει ό κόσμος, λέει ό άγιος Νείλος, νά αλλάζει. Καί θά αλλάξει τόσο πολύ πού θά είναι τελείως αγνώριστος σέ όσους έζησαν νωρίτερα.

Άν υποθέσουμε δτι ό άγιος ζει τόν 15ο αιώνα υπολογίστε δτι δέν υπήρχε τότε ρεΰμα, δέν υπήρχαν τηλέφωνα, δέν υπήρχαν τηλεοράσεις, δέν υπήρχαν τραπέζια πού καθόμαστε καί τρώμε, δέν υπήρχαν καρέκλες. Ό κόσμος τότε είχε τό σοφρά γιά τραπέζι, εκείνο τό στρογγυλό ξύλο καί καθόταν κάτω.Όπως ζουν σήμερα κάτι φυλές στό'Ιράν, τό'Ιράκ, πού οί'Άραβες κάθονται γύρω γύρω άπό ένα τραπέζι καί πίνουν τσάϊ πάνω σέ κουρελοΰδες, φανταστείτε κάτι τέτοιο ήταν σέ δλον τόν κόσμο. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι τά πρόλαβαν.Έγώ δηλαδή πρόλαβα στό χωριό πού κάθονταν οι άνθρωποι κάτω καί τρώγανε, πού βάζανε πάνω στό σοφρά τήν κατσαρόλα καί άπό έκεΐ έπαιρνε ό καθένας καί έβαζε στό πιάτο του.

Σκεφτείτε δτι τήν εποχή εκείνη δέν υπήρχε τηλεόραση, άφοϋ ή τηλεόραση είναι νεώτερη εφεύρεση, δέν υπήρχε ρεύμα, δέν υπήρχαν αυτοκίνητα, δέν υπήρχαν πολυκατοικίες, δέν υπήρχαν αεροπλάνα, υποβρύχια, δέν υπήρχε ή τηλεφωνία, τά κομπιούτερ. Δέν υπήρχε στους δρόμους άσφαλτος, δέν υπήρχαν καν δρόμοι. Καί γι΄ αυτό τοΰ λέει ό άγιος Νείλος «Θεοφάνη, θά γίνει αγνώριστος ό κόσμος, δέν θά έχει καμμία σχέση μέ αυτό πού ξέρετε σήμερα».Πράγματι έμεϊς τό ζούμε αύτό.Έμεϊς είμαστε ή γενιά εκείνη ή όποια δέχτηκε δλες αυτές τίς αλλαγές καί συνέχεια αλλάζει σήμερα ή κατάσταση. "Οταν θά έλθει εκείνη ή εποχή, των πολλών καί μεγάλων αλλαγών, τότε θά έλθει καί ό καιρός πού θά πλησιάζει ή ήμερα τής εμφανίσεως τού αντίχριστου.


Ο  ΚΟΣΜΟΣ  ΘΑ ΓΙΝΕΙ  ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΣ...

«Τότε», συνεχίζει ό Άγιος, «ή διάνοια τών ανθρώπων θά σκοτισθεΐ άπό τά πάθη τής σαρκός. Θά πληθύνει ή ασέβεια καί ή ανομία. Καί τότε ό κόσμος θά αρχίσει νά γίνεται αγνώριστος».Τί λέει έδώ ό άγιος Νεΐλος;"Οτι εκείνη τήν περίοδο νά ξέρετε δτι θά σκοτιστεί ή διάνοια τών ανθρώπων. Θά έχουν τό μυαλό τους σκοτισμένο, δέν θά υπάρχει φώς Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Όποτε οί ερμηνείες οι όποιες θά δίνουν θά είναι παντελώς προσωπικές, αυθαίρετες, δικές τους. 

Γιατί θά έχει γίνει αυτό; Γιατί οί άνθρωποι θά είναι υποδουλωμένοι στά πάθη τής σαρκός καί θά έχει αυξηθεί ή ασέβεια καί ή παρανομία, μέ αποτέλεσμα ό κόσμος νά είναι αγνώριστος...

«Τότε θά μετασχηματίζονται οί μορφές τών ανθρώπων. Καί δέν θά γνωρίζονται οί άνδρες άπό τίς γυναίκες εξαιτίας τής αναίσχυντου ενδυμασίας καί τών τριχών τής κεφαλής τους».

Έδώ μπαίνει σέ λεπτομέρειες ό άγιος Νείλος. Τί μας λέει; Θά δείτε ανθρώπους πού τό μαλλί τους θά τό κουρεύουν παράξενα."Οπως σήμερα, βλέπουμε τά πιό παράξενα μαλλιά, μία τούφα τή βάφουν μπλε, μία πράσινη, μία κόκκινη, άλλοι κάνουν καρφάκια, άλλοι τά βάφουν διάφορα χρώματα, άλλοι κάνουν διάφορα κουρέματα ή χτενίσματα, θά έχετε δει εκείνα τά κουρέματα πού είναι σάν περικεφαλαία, κουρεύουν δλο τό κεφάλι καί αφήνουν μιά τούφα σάν περικεφαλαία μέσα στή μέση τής κεφαλής, σάν τό καπέλο πού φορούσε ό Κολοκοτρώνης.

Καί τώρα είδα ένα καινούργιο κούρεμα.Κουρεύονται γουλί καί σχηματίζουν λουλουδάκια πάνω στά κεφάλια μέ τίς τρίχες. Θά αλλάζουν λοιπόν οί μορφές τών ανθρώπων, λέει ό άγιος. Καί όχι μόνο τά κεφάλια, θά αλλάζει ή μορφή ολόκληρη...Γιά δείτε τά τατουάζ πού γεμίζουν τό σώμα τους, γιά δεϊτε άνδρες καί γυναίκες πού πλέον βάφονται, βγάζουν φρύδια, βάφουν μάτια, υπάρχουν καί κάποιοι νέοι, οί ονομαζόμενοι gothic, πού βάφουν τά μάτια τους άπό κάτω μέ μαύρο χρώμα. Αυτό δηλαδή πού ζούμε έμεΐς στην εποχή μας ήταν αδιανόητο νά γίνει τότε πού ζούσε ό Άγιος πού τά περιγράφει. Δέν χωρούσε μέσα στή διάνοια τού τότε άνθρωπου, δτι θά γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. 

Θά μετασχηματίζονται οί άνθρωποι λέει λοιπόν, καί δέν θά γνωρίζουμε άν είναι άνδρας ή γυναίκα. Πράγματι καί άπό τόν ρουχισμό σήμερα, πού ή γυναίκα φόρεσε τό παντελόνι, άμα δεις άπό μακριά έτσι κουρεμένα αγόρια ή κορίτσια, δέν μπορείς νά καταλάβεις τί είναι. Φοράει ένα μπλουζάκι άπό πάνω unisex, δηλαδή είναι καί γιά άνδρες καί γιά γυναίκες, ένα κολλητό μπλουζάκι, ένα στενό παντελόνι ή φαρδύ, δέν παίζει ρόλο, καί δέν μπορείς νά ξεχωρίσεις τό φύλο τους. Τό τρομερό είναι δτι ό Άγιος τά βλέπει αυτά λες καί έχει ένα βίντεο μπροστά του. 

Αξίζει κανείς νά μπεί μέσα στό you tube καί νά δει αυτήν τήν προφητεία τοΰ Άγιου, πώς τήν παρουσιάζουν. Καί αυτά πού σάς λέω τά έχουν κάνει εικόνες. Δείχνει δηλαδή ένα βίντεο πώς ήταν τά σπίτια τό 1800 καί δείχνει σήμερα μέσα άπό ένα ελικόπτερο πού πετά πάνω άπό τή Νέα'Υόρκη, τήν Αθήνα, τόν Παρθενώνα, τό πώς είναι οί κατοικίες σήμερα. Καμμία σχέση ή φωτισμένη Αθήνα τοΰ 1800, μέ τήν Αθήνα τοΰ 2010. Μετά δείχνει άνδρες, γυναίκες μέ τά ντυσίματα τους, τά κουρέματα τους, πού είναι ποικίλα καί λέει, δείτε πώς όΆγιος βλέπει τότε, αυτά πού στις ημέρες μας γίνονται. Δέν λέει δτι δλοι οί άνθρωποι θά τά κάνουν αυτά. Λέει δτι θά μετασχηματίζονται οί μορφές τών περισσοτέρων ανθρώπων καί δέν θά γνωρίζονται οί άνδρες άπό τίς γυναίκες, εξαιτίας τής αναίσχυντου ενδυμασίας καί τών τριχών τής κεφαλής τους. Δηλαδή μιλάει μέ λεπτομέρειες, άπό τά ρούχα, μέχρι καί τίς τρίχες τής κεφαλής τους.

Τό κείμενο, επαναλαμβάνω, είναι εξακριβωμένα τοΰ έτους 1815. Υπάρχει τό πρωτότυπο. Άρα έχουμε τό έξης ερώτημα. Πώς μπορούσε τότε όΆγιος Νείλος καί περιγράφει τήν εποχή μας; Ονομάζει τήν ενδυμασία τής εποχής μας αναίσχυντο, δτι θά είναι ενδυμασία ντροπής έτσι όπως θά ντύνονται οί γυναίκες. Καί άν δοΰμε πώς ντύνονται σήμερα, έν συγκρίσει μέ τό πώς ντύνονταν τότε οί άνθρωποι, θά δείτε δτι υπάρχει μιά τεράστια διαφορά στό ντύσιμο. Μάλλον δέν είναι ντύσιμο γιά τίς γυναίκες, θά λέγαμε δτι σήμερα είναι περισσότερο γδύσιμο. 

Αλλά καί στους άνδρες, υπήρχε περίπτωση νά φορέσει ό άνδρας κοντομάνικο ή άμάνικο μπλουζάκι καί νά κυκλοφορεί στους δρόμους τό 1800; Ήταν δυνατόν ένας άνδρας τότε νά φορούσε μαγιό ή κοντό σορτσάκι καί μπλουζάκι άμάνικο, ή μέ μανίκια κοντά καί νά έχει τά χέρια του έξω;Ηταν αδιανόητο. Άν δείτε φωτογραφίες τοϋ 1800, άπό τότε πού ανακαλύφθηκε ή φωτογραφία, δέν υπήρχε περίπτωση νά δει κανείς χέρι ανδρός ή γυναικός γυμνό. Φθάσαμε σήμερα τό ντύσιμο τής γυναίκας νά είναι περισσότερο γδύσιμο καί νά κυκλοφορεί αναίσχυντη. 

Γιατί πράγματι άν πάρεις μιά κοπέλα, μιά γυναίκα ή έναν άνδρα έτσι δπως ντύνονται σήμερα καί μέ μιά μηχανή χρόνου τους γυρίσεις στό 1800, τί θά δουν οι άνθρωποι πού ζούσαν τότε; Τί θά πουν γιά τά σορτς, τά έξώπλατα, τά μίνι, πού δσο πάει καί χειροτερεύουν; Ακόμη κι άν δέν πάμε τόσο πίσω, άλλα ακόμη καί στό 1950 καί 1960 νά πάμε, πάλι τί θά πουν; 

Αυτό τό ντύσιμο κι αυτό τό βάψιμο χαρακτήριζαν τίς πόρνες τής εποχής τους.Έτσι ήταν οί πόρνες τής εποχής εκείνης. Καί γεννάται τό ερώτημα, πώς φθάσαμε στό σημείο άπό εκεί πού λέγαμε αυτή τήν γυναίκα πόρνη, νά αλλοιωθεί σιγά σιγά τό σκεπτικό μας καί δέν μας φαίνεται περίεργο πού σήμερα δλοι ντύνονται έτσι;

Βλέπουμε τώρα πλέον δτι έρχονται ακόμα καί στό μυστήριο τοϋ γάμου, έρχονται στίς βαπτίσεις έτσι ντυμένες καί δέν προκαλεί πιά ή γύμνια τους καμμιά αίσθηση. Βαμμένα μάτια καί μαλλιά, βαμμένα νύχια στά χέρια καί στά πόδια, έξω οί πλάτες, έξω τά πόδια, καί λές πώς γίνεται αυτός ό άνθρωπος τώρα νά βρίσκεται μέσα στό χώρο τήςΈκκλησίας;Ύπήρχε περίπτωση πρίν 20 ή πρίν 10 χρόνια νά μπαίνει στήνΈκκλησία μέσα γυναίκα μέ παντελόνια καί νά κοινωνάει; Ούτε ό ιερέας τήν κοινωνούσε, άλλα ούτε κάν τήν άφηναν νά μπει στήνΈκκλησία. 

Πώς φθάσαμε σέ αυτό τό σημείο τής αλλοιώσεως καί δεχόμαστε τόσο αναίσχυντες ενδυμασίες σέ άνδρες καί γυναίκες; Καί πραγματικά είναι ενδυμασίες ντροπής.Όχι μόνο γιά τους ναούς, οΰτε γιά τόν δρόμο επιτρέπεται αυτή ή ενδυμασία. Κι δμως, ή συνήθεια σταδιακά μάς έκανε νά τό βλέπουμε πολύ φυσιολογικό, δηλαδή ακούγοντας μας τώρα κανείς μπορεί νά πει δτι είμαστε αναχρονιστικοί. 

Πώς λοιπόν εμείς οί ϊδιοι άνθρωποι, μιά κατάσταση πού τό 1960 τήν λέγαμε πορνεία, φθάσαμε τώρα νά μήν μάς ενοχλεί; Πώς κάναμε, βήμα βήμα, τόσο πίσω; Πώς αλλοιώθηκε ή διάνοια μας έτσι; Είναι αυτό πού λέει ή προφητεία, θά σκοτιστεί ή διάνοια των ανθρώπων. Είναι σκοτισμένος ό νους μας, δέν μπορεί νά αντιληφθεί αυτήν τήν αλλαγή, ή όποια μεσολάβησε.  

ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΠΛΑΝΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ;

«Τότε οί άνθρωποι θά αγριέψουν καί θά γίνουν ωσάν τά θηρία άπό τή πλάνη τοϋ αντίχριστου». Τότε, λέει, οί άνθρωποι θά είναι εξαγριωμένοι. Δέν θά έχουν γαλήνη μέσα στή ψυχή τους, θά είναι άγριοι σάν τά θηρία άπό τήν πλάνη τοϋ αντίχριστου. Ποια όμως εδώ είναι ή πλάνη τοϋ αντίχριστου;  Είναι ακριβώς αυτή ή αλλοίωση πού υπέστησαν !

Πλανήθηκαν καί ξεγελάστηκαν καί αυτό πού μέχρι χθες τό έλεγαν πορνεία, σήμερα πού ντύνεται έτσι ή μητέρα τους, ή αδερφή τους, ό αδερφός τους, τό θεωρούν φυσιολογικό ντύσιμο. Γιατί λέγεται πλάνη; Γιατί κάποιος σέ ξεγελάει καί σέ κοροϊδεύει."Οπως είναι τό αγκίστρι. Ό ψαράς τί κάνει;'Εξαπατά τό ψάρι, τό πλανεύει καί βάζει στό αγκίστρι δόλωμα. Γιατί δέν βάζει αγκίστρι χωρίς δόλωμα; Γιατί δέν θά πάει τό ψάρι νά τό φάει. Κοιτάει λοιπόν πώς θά πλανέψει τό ψάρι, πώς θά τό κοροϊδέψει, γΓ αυτό βάζει τροφή στό αγκίστρι. Σοϋ λέει, θά πάει νά φάει τήν τροφή, θά τό πιάσω. 

Τό ϊδιο πάθαμε μέ τίς λέξεις «εξέλιξη», «μόδα», «ό κόσμος προχωράει μπροστά», σκοτίστηκε ό νους καί ή διάνοια τοϋ άνθρωπου καί αλλοιωθήκαμε. Καί φυσικά μιά γυναίκα σήμερα επειδή ντύνεται μοντέρνα καί προκλητικά, δέν θά τήν πεις πόρνη, γιατί δέν είναι πόρνη, άλλα πώς πετύχαμε αυτή πού κάποτε θά τήν λέγαμε πόρνη, σήμερα νά θεωρείται φυσιολογική; Αυτή είναι ή πλάνη. Σέ ξεγέλασε, σοϋ σκοτίστηκε ή διάνοια καί δέν πρόσεξες πώς αλλοιώθηκε ό νους σου. "Οπως έχει αλλοιωθεί σέ δλα τά θέματα... Ένα άλλο παράδειγμα είναι ή παρθενία. 

Παλαιότερα, άν κάποιος σέ παντρευόταν καί έβλεπε τό πρώτο βράδυ δτι δέν ήσουν παρθένα, σέ έσφαζε σάν προβατίνα, στό γόνατο.Έπαιρναν τά σεντόνια καί τά έβγαζανέξω γιά νά δείχνουν δτι ήταν αγνές. Σκεφτείτε δηλαδή, δτι άν δέν ήσουν παρθένα δέν μπορούσες νά παντρευτείς εκείνη τήν εποχή τής γιαγιάς μας. Σήμερα, άν ή κοπέλα είναι παρθένα και είναι μάλιστα 30 χρονών καί πει δέν θέλω σχέσεις, θά πει ό κόσμος ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. 

Θά πουν ότι είναι άρρωστη, ότι κάτι έχει, γιατί δέν θέλει νά δημιουργήσει σχέση. Πώς έγινε αύτη ή αλλοίωση; Σήμερα οϋτε καν ενδιαφέρονται οί σύζυγοι, οϋτε γιά τήν κόρη τους, οϋτε γιά τόν γιό τους, οΰτε γιά τήν γυναίκα πού θά πάρουν, γιά κανέναν. Τό θεωρούν φυσιολογικό. Λένε φυσιολογικές είναι οί σχέσεις. Καί μάλιστα σοϋ λένε: «αν τό παιδί μου δέν έχει σχέσεις, τί θά γίνει, ανώμαλο;» Αλλοιώθηκε καί έκεΐ ή σκέψη μας.

Ήταν δυνατόν τά παλαιότερα χρόνια ό ομοφυλόφιλος νά δείξει ή νά πει αυτό πού είναι; Σήμερα δείτε ότι κυκλοφορούν ελεύθερα, βγαίνουν στις τηλεοράσεις σέ κάθε πάνελ είναι καί άπό ένας μέσα, σέ συζητήσεις είναι πάντα μέσα, κάνουν διαδηλώσεις, έχουν δικαιώματα, οί Ίδιοι έμεϊς ναι μέν καταδικάζουμε τήν ομοφυλοφιλία, άλλα λέμε είναι προσωπικό δικαίωμα τοϋ καθενός τί κάνει. Αυτό δέν υπήρχε πιό πρίν. 

"Οπως ήταν ή πορνεία, τό ίδιο ήταν καταδικασμένη καί ή ομοφυλοφιλία. Δέν λέγαμε δικαίωμα της είναι νά γίνει πόρνη. Οϋτε παλαιότερα λέγαμε δικαίωμα του είναι νά γίνει ομοφυλόφιλος. Οϋτε λέγαμε ότι τό τί κάνει ό καθένας στό κρεββάτι του δέν μάς απασχολεί. Αυτή είναι ή πλάνη τοΰ αντίχριστου. «Εί δυνατόν πλανήσαι καί τους εκλεκτούς», δηλαδή θά μάς κοροϊδέψει καί εμάς ό αντίχριστος. Δηλαδή τί θά κάνει; Σιγά σιγά μέ όλη αυτήν τήν εξέλιξη θά μάς αλλοιώσει. ΓΓ αυτό λέει, ότι μετά τό 1900, προς τό μεσασμό τοϋ 8ου αιώνος, θά γίνει αγνώριστος ό κόσμος. Πράγματι τί σχέση έχει ό κόσμος ό δικός μας μέ τόν κόσμο πρό 100 ετών; Καί θά έχει σκοτισθεϊ τόσο πολύ ή διάνοια τών ανθρώπων, θά έχει αγριέψει τόσο πολύ, πού αν τους μιλήσεις γιά τά ορθά καί τά πρέποντα θά γίνουν άγρια θηρία.Έξ' αίτιας της πλάνης τοϋ αντίχριστου. 

Γιατί ό αντίχριστος θά τους έχει πλανήσει σέ όλα αυτά τα πράγματα. Θέλετε  νά δείτε  άλλη πλάνη ; 

Τό μυστήριο τοΰ γάμου καί τής βαπτίσεως τελούνταν τήν ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ποτέ δέ γινόταν γάμος ή βάπτιση απόγευμα, άλλα τελούνταν τήν ώρα τής Θείας Λειτουργίας. Απόδειξη δέ τούτου είναι ότι στό τέλος πίνουν τό κρασί οί νεόνυμφοι καί τό παιδάκι μόλις τό βαπτίσουν λένε ότι τήν Κυριακή πρέπει νά κοινωνήσει, διότι κοινωνούσε μετά τό μυστήριο τής βαπτίσεως. Ό γαμπρός καί ή νύφη νυμφεύονταν στή Θεία Λειτουργία, καί γι΄ αυτό στό μυστήριο τοΰ γάμου ό ιερέας σηκώνει τό Ευαγγέλιο καί λέει «Ευλογημένη ή Βασιλεία τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ Αγίου Πνεύματος». "Ετσι ξεκινάει μόνο ή Θεία Λειτουργία.

Όλα τα άλλα μυστήρια ξεκινάνε μέ «Εύλογητός ό Θεός πάντοτε...». Αρα αυτό δείχνει ότι τό Μυστήριο γινόταν μέσα στην Θεία Λειτουργία. Όταν έβγαιναν τά Αγια στή Μεγάλη Είσοδο, τό ζευγάρι ακολουθούσε πίσω άπό τόν ιερέα, έκανε τήν Είσοδο μέσα σέ όλο τό Ναό καί στεκόταν μπροστά στην Ωραία Πύλη. Μνημόνευε ό ιερέας τά ονόματα τών μελλονύμφων καί συνέχιζε τή Θεία Λειτουργία καί κοινωνούσαν καί οί δύο τών Αχράντων Μυστηρίων.Ή έκκοσμίκευση τοΰ μυστηρίου είναι ή σημερινή εικόνα. 

Επιπλέον ό καθένας άρχισε νά παντρεύεται μέ άθεους, μέ έτεροδόξους, δηλαδήπού δέν είναι ορθόδοξοι. Καί δυστυχώς αυτό, αντικανονικά καί σιωπηλά τό αποδέχθηκε ή'Εκκλησία. Οι ιεροί κανόνες είναι αυστηροί πάνω σε αυτό τό θέμα. Δέν μπορεί ορθόδοξος ή ορθόδοξη νά παντρευτεί μέ χριστιανό άλλης αίρεσης. Απαγορεύεται, διότι δέν μπορούν νά έχουν κοινό ποτήριον. Δέν μπορούν νά έχουν κοινή ζωή. Εμείς έδώ σήμερα έχουμε μικτούς γάμους, δήθεν δτι όλοι είμαστε χριστιανοί. Δείτε δτι καί εμείς τό αλλοιώσαμε. Τό αλλάξαμε, οπότε πώς μπορούσε νά μείνει ό γάμος μέσα στη Θεία Λειτουργία; Άμα είναι ορθόδοξος ό γαμπρός, καθολική ή νύφη, πώς θά πάνε μαζί νά κοινωνήσουν; Ή, αν είναι προτεστάντης; 

Πώς θά μπορούσαν νά πάνε στό ίδιο δισκοπότηρο; Θά πήγαινε μόνο ό ένας. Όποτε αλλοιώθηκε ό γάμος καί τόν βγάλαμε άπό τή Θεία Λειτουργία. Βγήκε άπό τή θέση του καί άρχισε νά τελείται απόγευμα καί έγινε μιά κοινωνική εκδήλωση. Καί αυτό πού γίνεται στό Μυστήριο τού γάμου, πού έρχονται δυό άνθρωποι μαζί, καί δυό άνθρωποι «έσονται εις σάρκαν μία», καί γίνεται ένας άνθρωπος μέσα στό μυστήριο τού γάμου καί ενώνονται μαζί καί μέ τόν Χριστό, τελείωσε. Καί έδώ αλλοίωση.  

Η ΑΝΟΧΗ ΜΑΣ  ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΡΝΕΙ  ΤΗΝ ΟΡΓΗ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ !

Τώρα εσείς πού τό ακούτε, δέν έχετε προλάβει τό μυστήριο τού γάμου μέσα στην Θεία Λειτουργία καί σάς φαίνεται παράξενο, δπως σάς φαίνονται καί δλα τά άλλα παράξενα. Καί δπως έλεγα προχθές σέ έναν κύριο πού τό παιδί του είναι 15 χρονών, μέ αυτά πού ακούνε στό σπίτι, στην τηλεόραση, τά παιδιά αποδέχονται τήν ομοφυλοφιλία. 

Ή επόμενη γενιά θά αποδέχεται καί τόν γάμο τών ομοφυλοφίλων μεταξύ τους. Καί σήμερα παντρεύονται, άλλα γίνεται ολόκληρο θέμα συζητήσεως. Τότε θά θεωρείται φυσιολογικό καί κανονικό. Βλέπετε πώς ήρθε ή αλλοίωση καί ή πλάνη; Καί καλύπτεται μέ τά ανθρώπινα δικαιώματα, μέ τόν σεβασμό τού άνθρωπου, «οι ιδιαιτερότητες» τού άλλου άνθρωπου δπως τίς λέμε, πού πρέπει νά τις ανεχόμαστε. Ανοχή σέ δλα, τελικά καταντήσαμε νά γίνει ή πατρίδα μας ένας μεγάλος οίκος ανοχής πού τά ανέχεται δλα. Αιτία είμαστε εμείς, πού έχουμε διεστραμμένο νού. 

Τό επικίνδυνο είναι δτι εμείς δέν τά υπολογίζουμε πλέον καί τώρα πού τά ακούτε άπό μέσα σας, λέτε «καί τί έγινε»; Καί τό λέμε γιατί σέ αυτόν τόν κόσμο μεγαλώσαμε.Έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή τήν μητέρα σας τήν βλέπετε μέ βαμμένο μαλλί, βαμμένο μάτι, βγαλμένο φρύδι, βαμμένα χείλια, μά αυτή ή γυναίκα δέν σκεπτόμαστε δτι έτσι δπως είναι φτιαγμένη καί βαμμένη τό 1960 λεγόταν πόρνη.Ήταν ή πόρνη. 

Τώρα βλέπεις τή μητέρα σου έτσι καί δέν σέ ενοχλεί κάν. Αλλοιώθηκε ό νους. Άν ζούσες τό 1960 θά τής έλεγες, μητέρα τί είναι αυτό πού κάνεις; Πού πηγαίνεις έτσι; Τί συμβαίνει μάνα; Σήμερα δλα αυτά είναι φυσιολογικά. Σέ δλα τά ζητήματα έχει αλλοιωθεί ό νους τού άνθρωπου. Δέν θά υπάρχει εκείνη τήν εποχή, συνεχίζει ό άγιος Νείλος, σεβασμός προς τους γονείς καί προς τους ήλικιωμένους.Έχει χαθεί αυτό παντελώς καί τό βλέπουμε. 

Κάποτε, δχι πολύ καιρό πρίν, έμπαινες μέσα στό λεωφορείο, καί άν έβλεπες κληρικό παραχωρούσες τή θέση σου. Θυμάμαι έγώ πού ήμουν νεαρός διάκος, δτι μπαίνοντας μέσα στό λεωφορείο, σηκώθηκε μιά γιαγιά καί μοΰ λέει, «ελάτε παππούλη μου νά καθίσετε». Καί δταν τής είπα δτι είμαι νεαρός καί αντέχουν τά πόδια μου, μοΰ απάντησε: «Δέν σηκώθηκα γιά τήν ηλικία σου, σηκώθηκα γιά τό ράσο πού φοράς καί τό σέβομαι». 

Παλαιότερα, μέ ευλάβεια τρέχανε τά μικρά παιδάκια καί οί μεγάλοι νά φιλήσουν τό χέρι τού ιερέως, σήμερα δέν τό φιλούν. Δέν υπάρχει αυτός ό σεβασμός, ούτε προς τους ιερείς, ούτε προς τους γεροντότερους. Τότε τά παιδιά, δταν πήγαιναν γιά ύπνο τό βράδυ, φιλούσαν τό χέρι πρώτα τού πατέρα, έπειτα τής μητέρας, τού παππού καί τής γιαγιάς. Γιά νά καταλάβουμε πόσο άλλαξε καί έγινε ό κόσμος αγνώριστος, πρέπει νά δοϋμε δλες τίς πλευρές του. 

Ακόμα καί δταν πηγαίνανε γιά Θεία Κοινωνία τά παιδιά, τό πρωί βάζανε μετάνοια στό μπαμπά καί στή μαμά, στή γιαγιά καί στον παππού, τους φιλούσαν τό χέρι καί ζητούσαν νά τους συγχωρήσουν. Καί έλεγαν «συγχωρείστε με γιά δ,τι έκανα» καί μετά πήγαιναν νά κοινωνήσουν. Αυτό τό πρόλαβα καί έγώ. Φιλούσα τό χέρι της μητέρας μου, τού πατέρα μου, ζητούσα συγνώμη καί μετά κοινωνούσα. Σήμερα ποιο παιδί, ποιος νέος, δταν πάει νά κοινωνήσει τό κάνει αυτό; Βλέπετε γιατί ό κόσμος έχει γίνει αγνώριστος σέ σχέση μέ τό χθες; 

ΟΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ...

Γι' αυτό, λέει ό Άγιος Νείλος στό μοναχό Θεοφάνη, ξεχάστε τόν κόσμο πού ξέρετε μέχρι σήμερα, δταν φθάσει ή εποχή τού αντίχριστου θά είναι παντελώς αγνώριστος. Καί συνεχίζει, λέγοντας δτι «ή αγάπη, τού ενός προς τόν άλλον θά έχει χαθεί. Οι ποιμένες τών χριστιανών, αρχιερείς καί ιερείς, θά είναι άνδρες κενόδοξοι, μή γνωρίζοντας τή δεξιά όδό άπό τήν άριστερά».Έδώ τώρα μιλά γιά τήν'Εκκλησία. 

Μας λέει δτι οι ιερείς της εποχής εκείνης δέν θά είναι ταπεινοί, άλλα θά είναι κενόδοξοι. Κάτι πού τό βιώνουμε καί τό ζούμε σήμερα.Ή κενοδοξία είναι αυτή πού μας κατατρώει καί μέσα στον χώρο της (Εκκλησίας. Δηλαδή οι ιερείς δέν θά μπορούν νά συμβουλεύσουν τόν όσμο, γιατί καί αυτοί θά έχουν πέσει στην παγίδα. «Εί δυνατόν πλανήσαι καί τους εκλεκτούς». Καί τό ιερατείο θά πλανηθεί, γιατί μεγαλώνει αλλιώς, σ' έναν άλλον κόσμο. Θά έχει άλλα δεδομένα στό μυαλό του, καί δχι τό νόμο τού Θεού. Άλλα έμεϊς οι ιερείς πρέπει νά μιλάμε βάσει τού Ευαγγελίου. 

Τό Ευαγγέλιο καί οι Εντολές τού Χριστού είναι διαχρονικές, δέν αλλάζουν. Τό σωστό είναι αυτό πού έκαναν οι άνθρωποι τότε πού εφαρ μόζοταν τό Ευαγγέλιο. Σήμερα τίποτε άπό αυτά δέν έφαρμόζονται.Έχουμε τελείως παρεκλίνει. Παρεκλίναμε τόσο, πού ακόμη καί κάποιον πού έχει προγαμιαίες σχέσεις, κατ' οικονομία, κάτι άπό' δώ, κάτι άπό' κει, τόν αφήνουμε καί κοινωνάει. Όποτε δέν εφαρμόζουμε τό Ευαγγέλιο. Λειτουργεί τό μυαλό μας βάσει τών σημερινών δεδομένων. Αυτή είναι ή πλάνη τού αντίχριστου.

Καί φθάσαμε στό σημείο νά λέμε δέν είναι τίποτα τό ένα, δέν είναι τίποτα τό άλλο, καί δταν φθάσει ή εποχή τού χαράγματος, δλα θά είναι επιστημονική εξέλιξη, δλα θά είναι γιά τό καλό μας, δλα θά είναι μέ τήν πρόοδο της επιστήμης ευλογημένα. Διαβάζω στό διαδίκτυο, οι περισσότεροι άνθρωποι γράφουν: « Πάτερ, άν είναι εξυπηρετικό γιατί νά μήν τό πάρουμε, άν μέ αυτόν τόν τρόπο πατάξουμε τή φοροδιαφυγή, καί δέν μπορεί κανείς νά κλέβει καί άν είναι γιά τό καλύτερο της ζωής μας, γιά νά ζούμε μέ άνεση καί πιό σύγχρονα, γιατί νά μήν τό πάρουμε; Δηλαδή τι μάς εμποδίζει νά έχουμε ένα μικροτσίπ στό χέρι;»

 Αυτό μού θυμίζει μιά κοπέλα πού ήρθε στό μοναστήρι έτσι ντυμένη, ή μάλλον γδυμένη, πού γυρίζω καί της λέω νά φορέσει κάτι γιά νά μπει, κι εκείνη μού απάντησε: «γιατί, τι έχω;» Προσέξτε πώς έχει αλλοιωθεί ή διάνοια της.Ηταν δυνατόν νά γινόταν αυτό τό 1950 ή τό 1800, πού μιλά ό άγιος καί νά σοΰ απαντά, " γιατί τί έχω; " Καί της λέω, " ακριβώς κοπέλα μου, γιατί δέν έχεις πάνω σου κάτι...," ( είσαι γδυτή ! ).Αλλά αυτό τό θεωρούσε φυσιολογικό, γιατί ή κοπέλα έτσι μεγάλωσε καί ή μαμά της έτσι ντύνεται. Καί σοΰ λένε, επειδή αυτός είναι ντυμένος άπό πάνω μέχρι κάτω καί οι καλόγριες άπό τό κεφάλι μέχρι κάτω, θά μέ ντύσεις καί εμένα έτσι; Τό θεωρεί φυσιολογικό τό γδύσιμο της. 

Καί φυσικά τό γδύσιμο φέρνει τήν όφθαλμοπορνεία, τήν πορνεία, τόένα εξελίσσεται μετά τό άλλο...«Τότε, συνεχίζει ό' Άγιος, θά αλλάξουν τά ήθη καί οι παραδόσεις των χριστιανών καί τήςΈκκλησίας». Δέν θά είναι, λέει, τά ϊδια πράγματα. Τί σας είπα νωρίτερα γιά τό μυστήριο τοΰ γάμου καί της βαπτίσεως; Καταρχήν στήν'Εκκλησία μας παλαιότερα δέν παντρεύονταν ποτέ άν δέν ήταν καί οί δυό ορθόδοξοι καί στό εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη εάν κάποιος είχε αγαπήσει κάποια άλλου δόγματος, έπρεπε πρώτα αυτή νά βαπτιστεί ορθόδοξη. Δέν άφηνε τό ιερατείο, οί κληρικοί, τό πατριαρχείο, δέν άφηναν οί μητροπόλεις, οί αρχιεπισκοπές νά γίνει ό γάμος. 

Υπάρχουν αυστηρότατες διατάξεις των Πατέρων μας καί των ιερών κανόνων πού εφαρμόζονταν τότε. Γι΄ αυτό βαπτίζονταν οί έτερόδοξοι ή οί αλλόθρησκοι. Σήμερα παντρεύονται χωρίς νά βαπτιστούν, οΰτε καν νά μυρωθούν. Δέν είναι ανάγκη νά αλλάξουν θρήσκευμα, καί τελείται ό γάμος μάλιστα καί μέσα στον χώρο τής'Εκκλησίας !!!Καί άλλαξαν τό νόμο τού Θεού καί άρκεϊ τό μυστήριο νά τελεστεί στον ορθόδοξο ναό καί τά παιδιά πού θά γεννηθούν νά είναι ορθόδοξα. Ποιος είμαι έγώ πού τροποποιώ τους ιερούς κανόνες; Γιατί κάνω συνέχεια πίσω στή διαφθορά; Ποιος είμαι έγώ πού έβγαλα τό μυστήριο άπό τή θέση του καί έκανα μιά απλή τελετή ένα απόγευμα, ένα βράδυ καί δλοι είναι λές καί πάνε σέ μία δεξίωση; Άν τους βάλετε στό χέρι μιά σαμπάνια καί ένα τσιγαράκι θά νομίζετε πώς είναι μέσα σέ δεξίωση. Καί εκείνη τήν ώρα παρακολουθούν τό μυστήριο τοΰ γάμου, υποτίθεται! 

Φτιαγμένες, βαμμένες, μέ διάφορα χτενίσματα, τό μάτι περιποιημένο, ρούχα τουαλέτες, γυμνές οί περισσότερες. Καί αυτό, προσέξτε, δέν γινόταν άλλοτε μέσα στήν'Εκκλησία! Σήμερα δμως θεωρείται φυσιολογικό. Καί άν πάει νά μιλήσει ένας ιερέας έχει νά γίνει χαλασμός Κυρίου, θά ξεσηκωθούν δλοι.Άν μιλήσει ένας ιερέας καί πει «παρακαλώ, πώς ήρθατε έτσι ντυμένοι», θά γίνει θέμα, στις τηλεοράσεις, στον Δεσπότη, παντού. Δέν τολμάει ό ιερέας καί έτσι συμβιβάζεται.Έτσι άλλαξαν τά ήθη καί τά έθιμα, πού λέει ό'Άγιος. 

Μετατέθηκε τό μυστήριο νά τελείται απόγευμα καί μετατράπηκε σέ δεξίωση.Έπεσε καί αυτό τό ύψιστο μυστήριο. Καί παντρεύονται έτεροδόξους καί τό μυστήριο έγινε ένα κοσμικό γεγονός. Μόνο όμως αυτό άλλαξε στήνΕκκλησία; Κουρεύανε τά μαλλιά τους οί ιερείς μας; Κουρεύανε τά γένια τους; Σήμερα έχουν ένα μουσάκι. Στό δέ εξωτερικό άμα δείτε είναι παντελώς κουρεμένοι καί ξυρισμένοι. Πριν τό 1900 δέν ήταν οΰτε στό εξωτερικό οί ιερείς μέ παντελόνια, χωρίς τό ράσο. Είχαν δλοι γενειάδα καί μακριά μαλλιά. Μά πώς τά βλέπει ό άγιος Νείλος τόσο ξεκάθαρα; Καί περιγράφει τήν εποχή μας καί λέει δτι σέ αύτη τήν εποχή θά έρθει ό αντίχριστος. Σέ αυτήν τήν εποχή θά ζείτε καί θά είστε καί έσεΐς πλανεμένοι.

Λέει λοιπόν στον Θεοφάνη, δτι θά είναι πλανεμένος ό κόσμος τότε καί δέν θά τό πάρει κάν μυρωδιά...

Μόνο αυτό άλλαξε; Άλλαξε καί τό ημερολόγιο. Άλλη παράδοση τής'Εκκλησίας πού άλλαξε τό 1924."Εχουμε καί τήν αλλαγή τού ημερολογίου. Καί πολλά άλλα πού άν αρχίσω νά τά λέω ένα ένα, θά κάνω 10 ομιλίες πάνω σ' αυτό τό θέμα. «Ή σωφροσύνη, συνεχίζει ή προφητεία, θά χαθεί άπό τους ανθρώπους καί θά βασιλεύει ή ασωτία. Οί άνθρωποι δέν θά έχουν πλέον τό νού τους σέ αυτά πού πρέπει. Δέν θά είναι λογικοί». Τού μιλάς λογικά τοΰ άλλου καί σέ κοιτάει καί δέν καταλαβαίνει τί τοΰ λές. Τοΰ εξηγείς καί δέν καταλαβαίνει. 

Βάζεις μιά ταμπέλα στην είσοδο της Μονής καί ό άλλος δέν μπορεί νά τήν ερμηνεύσει. Ξέρετε πόσες συζητήσεις κάνουμε τό καλοκαίρι γιά τό ντύσιμο καί τίς ταμπέλες; Συζητήσεις επί συζητήσεων γιά νά δώσουμε νά καταλάβουν δτι τό ντύσιμο σας δέν είναι σωστό, δτι γδυθήκατε, δέν ντυθήκατε. Καί φυσικά τί βασιλεύει;Ή ασωτία. Υπάρχει αυτή ή ευσέβεια τοΰ 1815, τότε πού εμφανίσθηκε ό άγιος στό μοναχό Θεοφάνη; Τότε οί άνθρωποι έκαναν τόν σταυρό τους, είχαν ευλάβεια, νήστευαν, προσεύχονταν, λιβάνιζαν στά σπίτια τους, τήν Κυριακή ήταν δλοι οικογενειακώς στην εκκλησία, εφάρμοζαν δλα αυτά πού σάς είπα, έτρεχαν νά φιλήσουν τό χέρι τοΰ ιερέως ακόμη καί οί μεγάλοι άπό αγάπη καί σεβασμό. Πού υπάρχει σήμερα αυτό; Πού εφαρμόζεται; Δέν υπάρχει ευσέβεια, βασιλεύει ή ασωτία δπως ακριβώς προέβλεψε καί κατέγραψε στην προφητεία του όΆγιος Νείλος. 

Καθημερινά διαπιστώνουμε δτι χάθηκε ή σωφροσύνη καί ό άνθρωπος ζει στην άσωτία."0λα καταποντίζονται καί άναρωτιόμαστε πώς τά επιτρέπει ό Θεός δλα αυτά."Οπως έλεγα τό μεσημέρι στους πατέρες πού μιλούσαμε μετά την Τράπεζα, έρχονται άσχημα δεινά γιά την χώρα μας, έρχονται άσχημες έξελίξεις.Ή Αμερική ώς φαίνεται επιθυμεί τόν αφελληνισμό τής'Ελλάδος. Καί προτείνει δυό-τρεϊς τρόπους νά επιτευχθεί αυτό, διότι δέν πειθαρχούμε στά σχέδια της.Ύπάρχει ένα σχέδιο εκτός άπό τά 2.500.000 μουσουλμάνων πού έχουν εισέλθει τώρα στην Ελλάδα καί έλληνοποιήθηκαν, (είναι πλέον'Έλληνες οι μουσουλμάνοι αυτοί), νά μπουν ακόμα άλλα 6.000.000. Όποτε, θά επέλθει πλήρης αφελληνισμός. Είμαστε ένας προς έναν δηλαδή. 

Καταλαβαίνετε δτι αν επιτευχθεί αυτό, έχει τελειώσει ή'Ελλάδα.Έχουμε ξαναβρεθεί κάτω άπό σκλαβιά τών μουσουλμάνων. Θυμηθείτε τό άρθρο πού είχα γράψει πρίν 15 περίπου χρόνια, «βλέπω πασά στά Γιάννενα καί ή'Ελλάδα νά γεμίζει μιναρέδες». Νάτο πού πραγματοποιείται στίς μέρες μας. Μιλούσε ένας υπουργός στην τηλεόραση καί έλεγε δέν είναι ανάγκη νά χτίσουμε ένα τζαμί στους μουσουλμάνους, άλλα είναι απαραίτητα νά χτιστούν στην Αθήνα 80 τζαμιά μικρής εμβέλειας.Θά γεμίσει ή'Ελλάδα ξανά μιναρέδες. Καί θέλουν επίσης αυτά τά 6.000.000 μουσουλμάνους πού θά βάλουν μέσα στή χώρα μας, νά τους προωθήσουν στήν'Ήπειρο, τήν Μακεδονία καί τή Θράκη. 

'Οπότε μέ τόν Καλλικράτη, μετά άπό 5 με 6 χρόνια, οι μουσουλμάνοι πού θά είναι περισσότεροι άπό εμάς, γιατί γεννούν δπως ξέρετε πολλά παιδιά, θά ζητήσουν προσάρτηση στην Αλβανία, προσάρτηση της Μακεδονίας στά Σκόπια πού ήδη έχει μουσουλμάνους καί τής Θράκης στην Τουρκία. Αυτά είναι σχέδια τής Αμερικής, τά όποια ξεκάθαρα προωθεί καί μέ αυτόν τόν τρόπο θά γίνει ό αφελληνισμός.  

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΛΘΕΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ;

'0 δεύτερος τρόπος γιά νά σκύψουν καί νά προσκυνήσουν οΐ 'Ελληνες, είναι ή οικονομική εξάντληση τής'Ελλάδος έως θανάτου. Νά πεθαίνουν στους δρόμους, δπως πέθαιναν στην κατοχή άπό πείνα. "Ετσι μάς υποχρεώνουν νά δεχθούμε τους δρους τους. Καί ένώ διαβεβαιώνουν δτι δέν θά πάμε γιά πτώχευση, τώρα έχουν αρχίσει καί μιλάνε γιά ελεγχόμενη πτώχευση. Καί ρωτώ, άπλα σκεπτόμενος ώς κληρικός, ώς πνευματικός άνθρωπος, γιατί ό Θεός τά επιτρέπει δλα αυτά, γιατί ό Θεός τά παραχωρεί; 

Στό διαδίκτυο μέ ρώτησε μιά κυρία: " γιατί πάτερ ό Θεός δέν μάς αγαπάει; Είναι τόσο κακός; Γιατί νά στείλει τόν αντίχριστο σέ μάς;"  Καί τής απάντησα. " Δέν τόν στέλνει ό Χριστός τόν αντίχριστο. Άλλα άφοΰ εμείς δέν προσκυνάμε Χριστό, άρνούμεθα τόν Χριστό καί τήν πατρώα παράδοση μας, άρνούμεθα καθημερινά αυτό πού είμαστε, είναι πολύ λογικό, δταν ή πλειοψηφία τών ανθρώπων δέν θέλει τόν Χριστό, θά προσκυνήσουν τόν αντίχριστο..."

Εφόσον λίγοι νηστεύουν, λίγοι προσεύχονται, λίγοι εξομολογούνται, λίγοι εκκλησιάζονται, λίγοι ζουν εκκλησιαστική ζωή, λίγοι αγρυπνούν, άρα λίγοι αγαπούν τόν Θεό, ή πλειοψηφία τών ανθρώπων αρνείται τόν Θεό. Ακόμα ας σκεφθούμε δτι μερικοί χριστιανοί τυπικά εκκλησιάζονται, τυπικά πηγαίνουν στήν'Εκκλησία, άλλα ακόμα καί αυτούς νά μετρήσουμε, πάλι είμαστε μικρή μειοψηφία. 

Πόσο πληθυσμό έχει ή Ναύπακτος πού είναι μιά κοντινή μας πόλη; Δεκαπέντε χιλιάδες καί έχει 10 ενορίες σύνολο. Βάλτε στην κάθε εκκλησία σάς παρακαλώ άπό 200 άτομα έκκλησιαζόμενους (καί πολ­λούς λέω). '0 πατήρ Γ. πού είναι έδώ, θά μάς πει δτι έχει 60 άτομα.'Εγώ σάς λέω έστω 200 άτομα. 10 ενορίες μέ 200 άτομα σέ κάθε ενορία, έχουμε 2000 άτομα. Οι υπόλοιποι 13.000 πού είναι κάθε Κυριακή; Καί άπό τους 2000 πού εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, πόσοι είναι αυτοί πού ζουν συνειδητά χριστιανική ζωή, δηλαδή ποιοι άπό αυτούς κρατούν Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεία, ποιοι άπό αυτούς κρατούν δλες τίς Σαρακοστές δπως πρέπει, ποιοι εξομολογούνται, ποιοι κοινωνούν τακτικά, ποιοι γονατίζουν καί προσεύχονται, ποιοί άπό αυτούς είναι χριστιανοί δπως τους θέλει ό Χριστός; 

Θά δείτε, θά μειωθεί ό αριθμός μας ακόμη περισσότερο... Οι υπόλοιποι τί κάνουν; Ακολουθούν τόν σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι δηλαδή μακριά άπό τόν Θεό. Ξεγελάστηκαν άπό δλα δσα έχουν καί απολαμβάνουν γεμάτα τά ψυγεία τους, ασχολούνται μέ δλα τά άλλα καί έκαναν στην άκρη τόν Θεό, Τόν ξέχασαν. Είναι αυτό πού έλεγαν οι πατέρες μας, δτι, δταν έχεις γεμάτο τό ψυγείο, ξεχνάς τόν Θεό. Αυτό έχει γίνει στό σημερινό άνθρωποΈτσι λοιπόν βασιλεύει ή ασωτία. Γιατί στίς ημέρες μας δέν κυβερνάει πιά ό Χριστός, βασιλεύει ή ασωτία. Υπάρχουν άνθρωποι πού έχουν κάνει εμφύτευση κέρατα, δπως έχει ή κατσίκα. Τά έχουν κάνει κανονικά εμφύτευση μέσα στό κεφάλι τους, δχι πάνω στό δέρμα, είναι μόνιμα. Θά δείτε δτι άλλοι κάτω άπό τό δέρμα τους έχουν βάλει τήν πεντάλφα καί φαίνεται,

Όταν λοιπόν φτάσαμε σέ αυτό τό σημείο, εκπληρώνεται πλήρως αυτό πού λέει δτι ή σωφροσύνη θά χαθεί καί θά βασιλεύσει ή ασωτία. Τό έχασε ό άνθρωπος τό μυαλό του, πλανήθηκε πλήρως. Στίς μέρες μας κυριαρχεί, τό ψεύδος, ή φιλαργυρία, καί ό άνθρωπος κοιτάει πώς θά μαζεύει λεφτά μόνο. Αλλοίμονο σέ δλους αυτούς πού κοιτάνε μόνο πώς θά μαζέψουν αργύρια, πώς θά αδικήσουν, πώς θά αποκτήσουν πιό πολλά. Γι' αυτό ήρθε ή αποδοκιμασία τοΰ Θεού. Νά πώς έρχεται ό Αντίχριστος, πώς χάνει ή'Ελλάδα τήν ευλογία της. Ό Θεός ήρε τήν ευλογία άπό τήν'Ελλάδα. Καί φαίνεται ξεκάθαρα αυτό γιατί πάμε άπό τό κακό στό χειρότερο.

'Όταν μιά οικογένεια ζούσε καλά καί ήταν ευτυχισμένη καί ξαφνικά βλέπεις δτι αυτή ή οικογένεια πηγαίνει κατά διαβόλου, σημαίνει δτι κάτι δένπήγε καλά καί ό Θεός ήρε τήν χάρη Του μέσα άπό αυτό τό σπίτι. Καί όταν ό Θεός αϊρει τήν χάρη, τότε τίποτα δέν πάει καλά. Καί ήΈλλάδα είναι τό μεγάλο μας σπίτι, είναι ή μεγάλη μας οίκογένεια."Οταν ό Θεός είδε ότι τό Βυζάντιο ξεστράτισε ήρε τήν ευλογία Του καί μπήκαν οί μουσουλμάνοι μέσα καί πήραν τό Βυζάντιο. Μείναμε τότε 400 χρόνια στην σκλαβιά. Καί όταν μετανοήσαμε ειλικρινά, τότε ό Θεός έδωσε ξανά τήν ευλογία Του καί αναστήθηκε ξανά τό γένος μας. 

Αλλά πόσο κράτησε αυτό; 200 μόνο χρόνια; Τώρα πάλι κατρακυλούμε... Γιατί πλανηθήκαμε άπό τόν πλάνο, άπό τά τεχνάσματα του, άπό τίς φαντασίες πού δημιουργεί, άπό τά ψεύτικα θαύματα τοϋ πολιτισμού, γΓ αυτό λέει θά κάνει ψεύτικα θαύματα καί θά πλανέψει τόν κόσμο. Καί τόν πλάνεψε. Ψεύτικη είναι ή τηλεόραση, τό διαδίκτυο, ψεύτικα τεχνάσματα είναι αυτά, απατηλά, όχι ότι δέν είναι υπαρκτά, άλλα εξαπατούν τόν άνθρωπο, ό όποιος ζώντας μέσα σέ αυτά χάθηκε, έχασε τήν πατρώα ευσέβεια του καί τήν παραδοσιακή πίστη του, λοξοδρόμησε.

Γι'αύτό ήρε ό Θεός τήν ευλογία Του καί ολόκληρο τό έθνος πάει κατά διαβόλου. Γι' αυτό θά φτάσουμε μέχρι πτώχευση ή σέ ελεγχόμενη πτώχευση. Πιθανόν νά μας βγάλουν έξω άπό τήν Ε.Ο.Κ, πού θά είναι ή σωτηρία μας αυτό, έτσι καί τό κάνουν, θά δεινοπαθήσουμε μέν, άλλα όσο πιό γρήγορα τό κάνουν, τόσο καλύτερα γιά τήν πατρίδα μας, γιατί δέν θά είναι μέσα στό δεκακέρατο θηρίο, μέσα στά δέκα κράτη, πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. Συζητούν ακόμη καί γιά δεύτερο εύρώ, γιά ένα πού θά έχουν τά ισχυρά κράτη καί ένα πού θά έχουμε έμεϊς, τά ασθενή οικονομικά κράτη. Καί όποιος αποθηκεύει εύρώ στην άκρη, θά χάσουν τήν άξια τους.Θά υποτιμηθεί τό εύρώ, δέν θά είναι τό ϊδιο νόμισμα πού θά έχουν τά ισχυρά κράτη. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει άρει ό Θεός τήν ευλογία Του; Καί σ' αυτό φταίμε έμεϊς πού δέν ζούμε μέ μετάνοια.

Μιλούσα μέ τόν πατέρα Χριστόδουλο καί τόν ρωτούσα, «άν κάποιος πάρει τό χάραγμα τοΰ αντίχριστου, μετά θά μετανοήσει;» Μοϋ λέει, «τί λές βρέ πάτερ;Έτσι εύκολη είναι ή μετάνοια; Έδώ έχουμε τή χάρη τοΰ Θεού μέσα μας, ή όποια μας οδηγεί υποτίθεται στή μετάνοια καί δέν μετανοούμε. Ποιος μετανοεί γιά τά αμαρτήματα του; Άν μετανοούσαμε δέν θά τά ξανακάναμε. Η επανάληψη των ιδίων αμαρτημάτων, λένε οί πατέρες, είναι μή πραγματική μετάνοια. Επομένως, άφοϋ επαναλαμβάνουμε τά ίδια αμαρτήματα, είμαστε αμετανόητοι».

Γι' αυτό πρέπει νά παρακαλούμε τόν Χριστό συνέχεια: «χάρισε μας Κύριε ειλικρινή μετάνοια, όχι τυπική μετάνοια». Τά πάθη μας, τά αμαρτήματα μας νά τά κόψουμε εντελώς, νά απαλλαγούμε άπό αυτά. Άν δέν μετανοούμε έμεϊς, πού έχουμε τή χάρη τοΰ Θεού μέσα μας, όποιος πάρει τό χάραγμα, μέ τό όποιο αυτομάτως φεύγει ή χάρη τοΰ Θεοΰ άπό μέσα του, αυτή πού οδηγεί τόν άνθρωπο στην σωτηρία, πώς θά μετανοήσει;  

ΦΟΒΕΡΟ !  ΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ...

Συνεχίζει λοιπόν ό Άγιος Νείλος καί λέει ότι " εκείνο τόν καιρό θά κυριαρχούν «οί πορνείες, οί μοιχείες, ή άρσενοκοιτία, δηλαδή ομοφυλοφιλία, οί κλοπές, οί φόνοι, θά πολιτεύονται τόν καιρό εκείνο διά τήν ενέργεια της μεγίστης αμαρτίας καί ασέλγειας. Οί άνθρωποι θέλουσι στερηθεί τό χάρισμα τοΰ Άγιου Πνεύματος όπου έλαβαν κατά τό'Άγιο Βάπτισμα, ώς καί τήν τύψη της συνειδήσεως».Έπειδή φεύγει ή χάρη τοΰ Θεοΰ, θά αυξηθούν οί πορνείες, πού πάντοτε υπήρχαν, άλλα όμως όχι σέ τέτοιο βαθμό, οί μοιχείες, οί άρσενοκοιτίες, οί φόνοι, όλες οί αμαρτίες θά αυξηθούν τρομερά. 

Τότε πού ζούσε ό άγιος Νείλος καί ό μοναχός Θεοφάνης πού νά ακουστούν δημόσιοι φόνοι, κλπ.! Σήμερα, ό πόρνος καί ό μοιχός βγαίνουν στην τηλεόραση καί έχουν καύχημα τήν αμαρτία τους. Υπάρχουν εκπομπές ειδικές πού λένε ότι απατούν τόν σύζυγο μέ έναν άλλον καί δέν ντρέπονται νά τό λένε στην τηλεόραση, δημοσίως. Γιά νά είναι κανείς μέσα στά πράγματα της εποχής μας, πρέπει νά έχει καί μιά φιλενάδα, έναν εξωσυζυγικό φίλο,Έχει επισημοποιηθεί ή πορνεία, ή μοιχεία, ή ομοφυλοφιλία, όλες είναι σέ πρώτο πλάνο. Καί όλα αυτά θά γίνουν γιατί ό άνθρωπος θά στερηθεί τής θείας χάριτος, τοΰ Αγίου Πνεύματος. 

Φεύγει ή χάρη τοΰ Θεοΰ πού λαμβάνουμε κατά τήν ώρα τοΰ αγίου βαπτίσματος καί δέν θά τους τύπτει ή συνείδηση γι΄ αυτά πού κάνουν. «Μά πού ζεις»; σοΰ λένε. Καί δέν έχουν καμιά τύψη γι' αυτό. Δέν έρχονται αυτοί οί άνθρωποι ούτε νά εξομολογηθούν, ούτε νά πλησιάσουν κάν τήν έκκλησία,Ήδη απομακρύνθηκαν άπό τόν Θεό, έφυγαν. Σκεφτείτε τώρα νά πάρουν καί το χάραγμα τί έχει νά γίνει. Δέν θά μείνει τίποτα όρθιο."Ολα θά τά βλέπουν φυσιολογικά γιατί θά στερηθούν τήν τύψη τής συνειδήσεως. Εκείνο τόν καιρό συνεχίζει ό'Άγιος, οί εκκλησίες τοΰ Θεοΰ θά στερηθούν ευλαβών ποιμένων. Καί άλλοίμονο τότε στους ανθρώπους οί όποιοι θά στερηθούν τελείως τήν πίστη, άφοΰ δέν θά βλέπουν άπό κανέναν φώς έπιγνώσεως. 

Άλλοίμονο στους χριστιανούς πού θά ζουν στίς πόλεις, εκείνο τόν καιρό, όταν θά έχουν γίνει όλα τά παραπάνω. Καί πράγματι ποιος ιερέας τολμά μέσα στους ναούς νά μιλήσει γιά όλα αυτά πού γίνονται; Γιά τό πώς είναι ντυμένοι έτσι οί άνθρωποι;"0ποιος τολμήσει καί πει τήν αλήθεια καί ελέγξει, αμέσως θά τόν καταγγείλουν στην Μητρόπολη, θά διαμαρτυρηθούν στον μητροπολίτη καί ό μητροπολίτης αντί νά στηρίξει τόν ευλαβή κληρικό,ώς συνήθως, θά τοΰ πει νά κλείσει τό στόμα του, νά μήν διώχνει τόν κόσμο άπό τήν εκκλησία. Θά ισχυριστεί ότι τρομάζουμε νά μαζέψουμε ανθρώπους στήν'Εκκλησία, καί θά τους επιβάλλει νά τους δέχεται όπως είναι καί νά μή τους έλέγχει."Ετσι καί ό ιερέας κλείνει τό στόμα του καί δέν μιλάει. 

Άν πει τήν αλήθεια ό ιερέας, θά δείξει ποιο είναι τό φώς πού πρέπει ν' ακολουθήσει ό άνθρωπος. Άπό φόβο όμως δέν λέει τήν αλήθεια, οπότε προσαρμόζεται καί ό ιερέας σέ αυτήν τή κατάσταση, συμβιβάζεται. Καί έτσι χάνονται τά πάντα, δέν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Καί συνεχίζει ή Προφητεία τοΰ Αγίου Νείλου: «Τότε θά αναχωρούν οί χριστιανοί άπό τόν κόσμο εις τά ιερά καταφύγια, (έδώ εννοεί τά μοναστήρια) γιά νά βρουν ψυχική ανακούφιση τών θλίψεων τους. Παντού θά βρίσκουν εμπόδια καί στενοχώριες». Καί πράγματι βλέπουμε μιά φυγή τοΰ κόσμου, πού δέν εκκλησιάζεται πιά στίς ενορίες καί πηγαίνει τά τε­λευταία χρόνια στά μοναστήρια, αλλά καί έκεϊ δέν είναι τά πράγματα όπως θά έπρεπε νά είναι.  

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ !

«Καί ταύτα πάντα γενήσονται τό ότι ό Αντίχριστος θά κυριεύσει τά πάντα καί γενήσεται εξουσιαστής πάσης τής οίκουμένης». Θά έχει κυριεύσει τό νού των ανθρώπων, τήν επιστήμη, τά πάντα, θά βασιλεύει παντού ό Αντίχριστος. Καί έδώ φαίνεται ότι είναι πολιτικό πρόσωπο ό Αντίχριστος, ό όποιος καί θά αναλάβει τή διοίκηση όλης της οικουμένης. Παγκόσμιος κυβερνήτης, ή πλανητάρχης !

Τόν Αμερικανό πρόεδρο τόν αποκαλούν πλανητάρχη γιά νά συνηθίσουμε άπό τώρα στην λέξη πλανητάρχης. Δηλαδή, θά υπάρχει ένας ηγέτης, ό όποιος θά είναι πλανητάρχης. Θά αναλάβει τή διακυβέρνηση ολόκληρης της οικουμένης καί θά ποιεί τέρατα καί σημεία κατά φαντασία, όσα κάνει θά είναι φανταστικά, στην ουσία δέν θά είναι υπαρκτά, άλλα απατηλά. «Θέλει δέ δώσει(ό αντίχριστος) πονηράν σοφίαν εις τόν ταλαίπωρο άνθρωπο γιά νά εφεύρει, νά ομιλεί ό ένας προς τόν άλλον άπό τήν μία άκρη της γης έως τήν άλλη». "Ο άγιος προβλέπει έδώ τό τηλέφωνο. 

«Τότε θά πετούν οί άνθρωποι εις τόν αέρα ώς πτηνά καί θά διασχίζουν τόν βυθό της θάλασσας σάν τά ψάρια».Έδώ εννοεί τά αεροπλάνα καί τά υποβρύχια. Καί όλα αυτά είναι πλάνη, πονηρά φαντασία."Οχι ότι δέν είναι υπαρκτή εφεύρεση. Αλλά όλες οί μεγάλες εφευρέσεις γίνονται αυτόν τόν αιώνα. Ό κόσμος έχει χιλιάδες χρόνια πάνω στή γή, αλλά μόνο στον 20ο αιώνα έγιναν όλες οί εφευρέσεις. Μέχρι καί τόν 19ο αιώνα ή επιστήμη βάδιζε μέ βήμα χελώνας. Τί έγινε άραγε ξαφνικά καί τό μυαλό τοΰ άνθρωπου προχώρησε τόσο στην τεχνολογία μέσα στον 20ο αιώνα; Πώς τά φαντάστηκε καί βρήκε όλα αυτά πού δέν μπορούσαν νά σκεφτούν οί άνθρωποι τους προηγούμενους αιώνες; Γιατί όπως λέει ό'Άγιος, τους έβαλε ό διάβολος πονηρά σοφία, τρύς έβαλε νά οδηγηθούν προς τά κει, ώστε τί νά πετύχει; 

«Καί ταύτα πάντα θά ποιούν οί δυστυχείς άνθρωποι διαβιοΰντες εν άνέσει, μη γνωρίζοντες οί ταλαίπωροι ότι ταύτα πάντα είσί πλάνη τοΰ αντίχριστου». 

Καί τόσο θα προοδεύσει τήν επιστήμη ό πονηρός γιά νά πλανήσει τους ανθρώπους, ώστε νά μήν πιστεύουν στην ΰπαρξη τοΰ τρισυπόστατου Θεού.'Όλα αυτά, λέει, θά τά κάνει γιά νά πλανήσει τους ανθρώπους. Θά γίνουν τόσες εφευρέσεις, τόσα επιστημονικά επιτεύγματα, πού θά όνομαστοΰν θαύματα της επιστήμης. Ό άγιος Νείλος όμως λέει, ότι όλα αυτά πού γίνονται στον αιώνα μας, δέν είναι έκ Θεού, αλλά γίνονται μέ τήν πονηρά φαντασία. Γιατί; Γιατί γίνονται γιά νά πλανήσουν τόν άνθρωπο."Ολα αυτά τά θαύματα της επιστήμης, θά τοΰ δώσουν ανέσεις καί θά τόν απομακρύνουν άπό τόν Θεό, ώστε νά μήν πιστεύει πιά στον Θεό, στην ΰπαρξη τοΰ τρισυπόστατου Θεοΰ.Έκεΐ καταλήγουν ή τεχνολογία καί οί εφευρέσεις τοΰ αιώνα μας. Πράγματι, απομακρύνθηκε ό άνθρωπος άπό τήν αληθινή πίστη καί δέν πιστεύει πιά όπως οί πρόγονοι μας. Πλανήθηκε άπό τά σύγχρονα επιτεύγματα. 

Ξεγελάστηκε άπό όλα αυτά, τά ψεύτικα φώτα τοΰ πολιτισμού, εντυπωσιάστηκε, πλανήθηκε καί ακολουθεί τό διάβολο, τόν αντίχριστο. Καί έτσι τήν κάρτα τοΰ πολίτη καί τό χάραγμα θά τά δεχτεί ώς φυσική εξέλιξη τοΰ όλου συστήματος. Γι' αυτό λέει ή Γραφή ότι δταν έρθει ό αντίχριστος θά πλανηθούν ακόμη καί οί εκλεκτοί. Καί μόνο όσοι έχουν πνεύμα Θεοϋ θά μποροΰν νά διακρίνουν τί γίνεται."Ολη αυτή λοιπόν ή εξέλιξη είναι ή πλάνη τοΰ αντίχριστου, τήν οποία όλοι μας, ακόμη καί ή εκκλησία, τήν έχει αποδεχτεί. Καί εμείς έκεΐ βαδίζουμε, αυτόν τό δρόμο περπατάμε. Δόξα τω Θεώ όμως πού μάς φωτίζει καί βλέπουμε ότι αυτό είναι πλάνη καί δέν ξεχνάμε τόν τρισυπόστατο Θεό καί δοξάζουμε τό άγιο όνομα Του γιά όσα μάς παρέχει... "Ομως μέσω της τεχνολογίας καί τών ραγδαίων εξελίξεων, ό διάβολος, ό αντίχριστος πέτυχε καί ξεγέλασε τή πλειοψηφία τών ανθρώπων, όχι μόνο στήνΈλλάδα, άλλα σέ όλο τόν κόσμο. 

Καί πλανά έτσι τόν κόσμο ό διάβολος καί τόν απομακρύνει άπό τόν τρισυπόστατο Θεό. 

Τόν άφησε μόνο νά πιστεύει αόριστα σέ μία Ανώτερη Δύναμη καί τόν ξεγέλασε πάλι μέ σκοπό όταν έρθει, ό Αντίχριστος, νά πεί ότι αυτή ή Ανώτερη Δύναμη είμαι εγώ. 

Τόν Αντίχριστο (τόν διάβολο δηλαδή) τόν ενδιαφέρει όχι νά εξοστρακίσει παντελώς τόν Θεό, άλλα νά λάβει τή θέση τοΰ Θεοΰ. Νά πιστέψουν αυτόν ώς θεό. Επομένως δέν μπορεί νά πεί ότι δέν υπάρχει Θεός παντελώς, άλλα θά πει ότι ό Θεός είμαι έγώ. Θέλει νά απομακρύνει τόν άνθρωπο άπό τήν πίστη στον Πατέρα, τόν Υιό καί στό'Άγιο Πνεύμα, στον μόνο Αληθινό Θεό. «Τότε βλέπων ό πανάγαθος Θεός τήν απώλεια τοΰ ανθρωπίνου γένους, θέλει κολοβώσει τις ήμερες, διά τους ολίγους σωζόμενους. Διότι ό αντίχριστος θέλει νά πλανήσει εΐ δυνατόν καί τους εκλεκτούς. Τότε αιφνιδίως θέλει έλθει ή δίστομος ρομφαία καί θά θανατώσει τόν πλάνο καί τους οπαδούς αύτοΰ». 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ  ΝΩΕ...

Βλέποντας ό πανάγαθος Θεός δτι χάνεται ό κόσμος, όπως χανόταν τήν εποχή τοϋ Νώε θά κολοβώσει τίς ήμερες της βασιλείας τοϋ Αντίχριστου. Γι' αυτό γράφει στό Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στό 25ο κεφάλαιο, ότι θά είναι ώσπερ αϊ ήμέραι τοΰ Νώε καί θά ζουν οί άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, όπως ζούσαν τήν εποχή τοϋ Νώε. Ό Νώε φώναζε 100 χρόνια καί τους προειδοποιούσε γιά τόν κατακλυσμό, άλλα κανείς δέν τόν άκουσε! Έμεΐς φωνάζουμε 30 χρόνια τώρα, τό 1/3 τοΰ χρόνου άπό αυτόν πού φώναζε ό Νώε, ότι έρχεται ό αντίχριστος. 

Άπό τό 1983 περίπου προειδοποιούμε γιά τήν έλευση τοϋ Αντίχριστου. Τό 1982 κάναμε τήν ομιλία γιά τήν έλευση τοϋ Αντίχριστου καί τό 1983 γράψαμε τό βιβλίο. Καί συνεχίζουμε άπό τότε.Ό Νώε προειδοποιούσε τόν κόσμο 100 χρόνια. Καί αυτό τό λέω, γιατί πολλοί λένε «τόσα χρόνια λέτε έρχεται, έρχεται, ποΰ είναι;». Αυτό έλεγαν καί στον Νώε. Νώε, τόσα χρόνια σέ ακούμε καί λές έρχεται, θά βρέξει, θά γίνει κατακλυσμός καί δέν γίνεται. Βαρεθήκαμε, όπως λέει ή Γραφή, βαρεθήκαμε νά ακούμε αυτό τό παραμύθι."Οπως καί σήμερα ό κόσμος βαρέθηκε νά ακούει, άλλα όμως πραγματικά ζούμε στις ήμερες τοϋ Αντίχριστου, ό όποιος έρχεται γιά νά βασιλεύσει έπί της γης. 

Τότε, ό Πανάγαθος Θεός βλέποντας τό ανθρώπινο γένος νά χάνεται, θά περιορίσει τίς ήμερες, τόν αριθμό των ήμερων τοΰ αντίχριστου καί δέν θά τόν αφήσει νά βασιλεύσει 3,5 χρόνια."Οπως λέει ή Αποκάλυψη, θά πάρει τήν κυριαρχία καί θά βασανίσει τόν κόσμο γιά περίπου 7 χρόνια, άλλα στα δεύτερα 3,5 χρόνια θά κολοβώσει τίς ήμερες ό Θεός, θά τίς μικρύνει, προς χάρη τών λίγων πιστών, γιατί ό αντίχριστος θά έχει αρχίσει νά πλανεύει ακόμα καί τους εκλεκτούς. Καί τό βλέπουμε αυτό νά γίνεται στίς ήμερες μας. Τότε θά έρθει ή δίστομος ρομφαία καί θά θανατώσει τόν πλάνο καί τους οπαδούς αύτοϋ.

Θά ακολουθήσει ό μεγάλος πυρηνικός πόλεμος. Θά γίνει αυτό πού λέει ή Γραφή, ό Αρμαγεδών, πού αναφέρει ή Γραφή. Θά κατέβει ή Ρωσία καί θά τά σαρώσει όλα γιατί θά δει ότι εξαπατήθηκε, καί θά φτάσει κάτω στό Ισραήλ. Ή Αποκάλυψη λέει ότι έρχονται 200.000.000 στρατός έξ Ανατολών γιά νά χτυπήσει τά'Ιεροσόλυμα, γιατί έκεΐ θά είναι ή έδρα τοΰ αντίχριστου, ό όποιος θά ξεκινήσει ώς πολιτικό πρόσωπο άπό τήν Ευρώπη καί θά μεταφέρει τήν έδρα του στά'Ιεροσόλυμα. 

Καί γι' αυτό προς τά έκεΐ θά κινηθούν όλες οί δυνάμεις, γιατί θά δουν, όπως λέει ή Αποκάλυψη, ότι ξεγελάστηκαν, ότι εξαπάτησε τόν κόσμο. Αλλά επειδή ό Αντίχριστος έχει μέσα του ολοκληρωτικά τόν διάβολο δέν θά μπορούν νά τά βάλουν μαζί του. Θά χυθεί πολύ αίμα, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, τά πτώματα θά είναι χιλιάδες, εκατομμύρια καί θά όζουν, επειδή θά σαπίζουν, καί θά βρωμάει όλη ή ανθρωπότητα... Καί τότε θά εμφανισθεί ό Κύριος, θά θανατώσει τόν πλάνο καί τους οπαδούς του ( δίστομη ρομφαία ) καί θά δώσει τέρμα στην κυριαρχία του. 

Θά νικηθεί άπό τόν ίδιο τόν Χριστό, γιατί οί άνθρωποι είναι αδύνατον νά τόν νικήσουν. Καί μόνο στην πνοή καί στή θέα τοΰ Χρίστου θά καταρρεύσει ό αντίχριστος, θά διαλυθεί, καί θά γίνει αμέσως ή Δευτέρα Παρουσία. Δείτε λοιπόν πόσο κοντά είμαστε σέ αυτά τά γεγονότα. Είμαστε ή γενιά πού βιώνει αυτά τά γεγονότα, όπως προέβλεψε καί όΆγιος Νείλος, ότι όλα αυτά θά συμβούν μετά τό 1900...

Εμείς ζούμε μετά τό 1900, ό άγιος Νείλος δέν ζει τίς ήμερες μας, άλλα τά είδε όμως καθώς τοϋ τά αποκάλυψε ό Θεός. Μάλιστα προχτές άκουγα στό ραδιόφωνο τής'Εκκλησίας της Ελλάδος πού μιλούσε γιά τίς προφητείες τοΰ αγίου Νείλου καί έλεγε ότι υπάρχουν πολλά χειρόγραφα τών προφητειών τοϋ αγίου Νείλου, μέ μικρές παραλλαγές."Ομως ό κύριος κορ­μός τών προφητειών παραμένει ό ίδιος, δέν αλλάζει. Πού σημαίνει ότι ταύτα πάντα δει γενέσθαι. 

Δέν αμφισβητεί κανείς ότι τό χειρόγραφο τοϋ αγίου Νείλου μέ όσα αποκάλυψε στό μοναχό Θεοφάνη είναι της εποχής εκείνης, τότε πού δέν υπήρχαν όλα αυτά πού προλέγει ότι θά γίνουν. Καί έμεΐς μπορούμε νά πούμε μετά βεβαιότητας ότι στίς ήμερες μας αυτά τά ζούμε. Προσοχή λοιπόν, διότι ή πλάνη τοΰ αντίχριστου, τά θαύματα του, είναι όλος αυτός ό σύγχρονος πολιτισμός πού ζούμε καί στον όποιο κινούμεθα. 'Οπότε, πολύ εύκολο είναι καί έμεΐς νά παρασυρθούμε στό ρεύμα αυτού τοΰ πολιτισμού καί νά μή μπορούμε νά δοΰμε ότι είναι πλάνη τού αντίχριστου.  

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟΥΔΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΡΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΛΛΑ...

0 Αντίχριστος γιά νά μάς πλανέψει, γιά νά μάς πιάσει στά δίχτυα του, θά χρησιμοποιήσει όπως καί ό ψαράς δόλωμα. Ό ψαράς όταν θέλει νά πιάσει τό ψάρι τό πλανεύει. Πετάει τό αγκίστρι, τό θανατηφόρο αγκίστρι, τό όποιο είναι θάνατος γιά τό ψάρι, άλλα ντύνει τό αγκίστρι του μέ ώραΐο τυράκι κι έτσι τό ξεγελάει, τό πλανεύει, όπως πιάνουμε καί τόν ποντικό στην φάκα."Ετσι καί όλος αυτός ό πολιτισμός είναι μιά πλάνη, μέ μοναδικό σκοπό νά ξεχάσουμε τόν Τρισυπόστατο Θεό, τήν αληθινή πίστη μας καί νά γίνουμε καί έμεΐς ένα μέ τόν κόσμο, ένα μέ τους πολλούς. Νά μήν μπορούμε νά ξεχωρίσουμε ποιο είναι το δεξιό άπό τό αριστερό, ποιο είναι τό καλό άπό τό κακό. Καί γι' αυτό θά τήν πάθει ό άνθρωπος καί θά λάβει τό χάραγμα στό χέρι. '0 διάβολος δέν είναι χαζός.

"Οταν έρθει το χάραγμα σέ κανέναν δέν θά πούνε νά αρνηθεί τόν Χριστό καί τή πίστη του. Άμα τό πουν αυτό, θά υπάρξουν χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι πού θά αρνηθούν νά τό παραλάβουν. Θά πρέπει νά πλανήσει τόν άνθρωπο, νά τόν εξαπατήσει, γιά νά πάρει τό χάραγμα. Θά πουν λοιπόν, ότι καταργήθηκαν οί παλιές ταμειακές μηχανές, πού δλοι σήμερα χρησιμοποιούν καί ή καινούρια μορφή χρήματος είναι ηλεκτρονική. 

Διαφορετικά θά δουλεύει τό σύστημα, διαφορετικά ή οικονομία, θά καταργηθεί τό ρευστό χρήμα καί θά γίνει τό χρήμα ηλεκτρονικό μέ μικροτσίπ. Ζούμε στην εποχή των διαστημοπλοίων, ζούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως καί τά πάντα συναλλάσονται μέ μικροτσίπ κτλ. Θά φέρουν τό μικροτσίπ τόσο καλά πλασαρισμένο, σάν νέο σύγχρονο οικονομικό σύστημα, πού θά μας πλανέψουν δπως τό δόλωμα τό ψάρι. "Ολος ό κόσμος ψωνίζει στά σούπερ μάρκετ, τά όποια θά αλλάξουν τίς ταμειακές τους μηχανές καί θά βάλουν καινούργιες, οι όποιες δέν θά λειτουργούν μέ χρήματα. Άν θέλει κανείς νά μείνει στό παλιό σύστημα συναλλαγών, θά υπάρχει ένα μικρό μαγαζάκι κάπου πχ. στον Πύργο'Ηλείας νά λειτουργεί έτσι.

Θά επιτρέψουν σέ ένα-δυό μαγαζιά στην αρχή, στά όποια ακόμη θά μπορείς νά αγοράζεις μέ μετρητά.Ένα στον Πύργο Ηλείας γιά παράδειγμα, ένα στην Κόρινθο. Θά αφήσουν καί μιά μόνο διέλευση στά διόδια μέ μετρητά, ένώ τά υπόλοιπα ταμεία θά λειτουργούν μέ ηλεκτρονική διέλευση. Όποτε, καθώς θά βιάζεσαι, δπως συνήθως μας συμβαίνει, θά υποκύψεις στον πειρασμό καί θά λές: «δέν θά αρνηθώ τόν Χριστό βρέ παιδιά, άπλα θά περνάω γρήγορα τά διόδια» καί θά περνάς μέ ηλεκτρονική κάρτα. Άλλα αυτή ή πλάνη σέ οδηγεί σ' αυτό πού έχουν σκοπό, καρτούλα-καρτούλα, δλα μετά νά τά μαζέψουν σέ μιά καρτούλα γιά δλες τίς χρήσεις. 

Αύτη τήν καρτούλα, επειδή μπορεί νά τήν χάσουμε, δπως τώρα χάνουμε τό κινητό μας, τό ρολόϊ μας, καί δέν θυμόμαστε πού τό ακουμπήσαμε, τό πορτοφόλι μας, δέν θυμόμαστε πού τό βάλαμε κλπ., θά μας πουν: «άφοΰ τή χάνετε, πάρτε τη στό χέρι σας, σέ κανέναν δέ θά ζητηθεί νά αρνηθεί τόν Χριστό, δέν τίθεται θέμα πίστεως...». Υπάρχουν ήδη τέτοια μηχανήματα πού ψωνίζεις μέ τό χάραγμα στό χέρι. Μπορείτε νά δείτε τό μηχάνημα αυτό σέ φωτογραφία πού δημοσιεύσαμε στό βιβλίο πού έχουμε συγγράψει «Πότε θά γίνει ή Δευτέρα Παρουσία τοϋ Κυρίου μας».

Ύπάρχουν ήδη μηχανήματα πού ψωνίζεις μέ τό χάραγμα πού έχεις στό χέρι σου.Ή φωτογραφία πού τραβήξαμε δείχνει μιά κυρία πού ψωνίζει ένα πουκάμισο καί τό πληρώνει μέ τό μικροτσίπ πού υπάρχει στό χέρι της. Αυτή ή κυρία μπορεί νά πηγαίνει καί στην εκκλησία, νά κοινωνάει, νά εξομολογείται, δέν έχει πρόβλημα, πήρε δμως καί τό χάραγμα. Βασιλεία Θεού δμως ού κληρονομεί."Οπως μπορεί νά κοινωνάει καί ένας πού πορνεύει, ένας πού μοιχεύει, ένας πού παραβαίνει τίς εντολές τοΰ Θεού, ένας πού βλαστημάει, άλλα Βασιλεία Θεού, ού κληρονομήσουσι. 

Μπορεί εσύ νά λές δτι είσαι κοντά στον Θεό, δτι είσαι κοντά στην εκκλησία, αυτά δμως δέν λένε τίποτα στον Χριστό. Έγώ σού λέω δτι Βασιλεία Θεού δέν θά δεις ποτέ. "Ολα αυτά μας τά λέει καί ή Αποκάλυψη. Άν βάλεις στό χέρι ή στό μέτωπο τό δνομα, ή τό χάραγμα ή τόν αριθμό τού θηρίου, Βασιλεία Θεού δέν βλέπεις. Τό λέει ξεκάθαρα ή Αποκάλυψη, δτι δταν θά εμφανιστεί ό διάβολος, ό αντίχριστος ό μιαρός, θά αναγκάζει, θά πιέζει τους ανθρώπους μικρούς καί μεγάλους, νά πάρουν τό χάραγμα γιά νά μήν πεθάνουν άπό πείνα. Ό μή έχων τό χάραγμα τοΰ αντίχριστου, δποιος δηλαδή δέν έχει τό χάραγμα του, νά μήν μπορεί νά πουλά ή νά αγοράζει. Αυτός θά είναι ό τρόπος τής οικονομικής συναλλαγής τοΰ κόσμου δλου. Καί θά μας λένε, πουθενά δέν γράφει, δέν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Αγία Γραφή, δτι δποιος πάρει τό χάραγμα θά αρνείται τόν Χριστό. Ή Αγία Γραφή δμως στην Αποκάλυψη είναι σαφέστατη:Ή αποδοχή καί μόνον τοΰ χαράγματος είναι άρνηση τοϋ Χριστού καί γι΄ αυτό φεύγει ή θεία χάρις, γιατί παραβαίνεις μιά έκ τών βασικών εντολών Του πού λέει μήν πάρετε τό χάραγμα, μή μπείτε σ' αυτό τό οικονομικό σύστημα. 

Γιατί " δπωςΈγώ (λέει ό Χριστός) σας έβαλα τό χρίσμα στή Βάπτιση σας, σάς έχρισα στό μέτωπο καί στό χέρι, έτσι τώρα ό μιαρός θά σας βάλει τό δικό του σημάδι, θά σάς βάλει τή δική του σφραγίδα, τό δικό του χάραγμα. Έμεΐς λέμε «σφραγίς δωρεάς Πνεύματος Αγίου», δταν βαπτίζουμε τό παιδί καί μένει ανεξίτηλη ή σφραγίδα αυτή καί δέν φεύγει. Κατά τόν ίδιο τρόπο ακριβώς θά βάλει ό μιαρός τήν δική του ανεξίτηλη σφραγίδα, ή όποια θά οδηγήσει τόν άνθρωπο στην αιώνια κόλαση. Καί ή σφραγίδα του θά είναι ό τρόπος οικονομικής συναλλαγής. 

Δέν σού λέει πουθενά νά αρνηθείς τόν Χριστό, δέν λέει τέτοιο πράγμα, γιατί άν στό έλεγε θά αρνιόσουν νά πάρεις τό χάραγμα του. Αλλά τυλίγει καλά τό δόλωμα, τό θανατηφόρο αγκίστρι, ώστε νά τό καταπιεί ό άνθρωπος καί νά πεθάνει. Θά έχει σκεπάσει πολύ καλά ό διάβολος τό αγκίστρι του, γιά νά μήν καταλάβει κανείς, ακόμη καί οι εκλεκτοί, τό αγκίστρι πού κρύβεται άπό κάτω."Οπως καί τήν αμαρτία δέν τήν κάνει ό άνθρωπος, άν δέν είναι σκεπασμένη καλά. Άν καί φτάσαμε σέ αυτό τό σημείο σήμερα πού δλες οί αμαρτίες γίνονται φανερά. Αλλά ό διάβολος προσέχει πολύ, είναι πολύ προσεκτικός στίς κινήσεις του.

Άς έχουμε λοιπόν ανοικτά τά μάτια μας. Μή τυχόν κανένας μάς πλανήσει. Άς προσέχουμε γιατί υπάρχουν χίλιες δύο πλάνες τοΰ αντίχριστου. Άς προσέξουμε νά μήν ανήκουμε σέ εκείνους πού θά πλανηθοΰν,γιατί θά προσπαθήσει νά πλανέψει ακόμα καί τους έκλεκτούς,Έμεΐς άς μείνουμε αμετακίνητοι σέ αυτά πού διδαχτήκαμε. Χίλιες φορές πιστοί καί έξω άπό τό σύστημα μέ δυστυχία καί στερήσεις, παρά μέσα στό σύστημα. Έμεϊςμέ τον Χριστό μας καί εκείνοι μέ τόν διάβολο. Εμείς στον Παράδεισο καί εκείνοι στην κόλαση. Εμείς δμως θά είμαστε μέ τόν Βασιλέα Χριστό εις τόν αιώνα, άν Τόν κερδίσουμε καί τώρα, γιατί πρέπει άπό τώρα νά Τόν έχουμε μέσα μας, γιά νά είμαστε καί στην άλλη ζωή κοντά Του. Αμήν.  

Ήταν ένα κείμενο από ομιλία τού Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου  Μουλατσιώτη, ηγούμενου τής Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου καί Αγίου Σεραφείμ Σάρωφ

Πηγή: Περιοδικό "ΟΡΘΟΔΟΞΗ  ΜΑΡΤΥΡΙΑ", τεύχος Μαϊου-Ιουνίου 2011

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΝΕΙΛΟΥ...

----------------------

ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΕΛΟΣ  ΤΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΟΡΟΥΣ...

« Μεγάλη αχαριστία δείξατε και δείχνετε, και έτι μεγαλυτέρα  αχαριστία έχουν να δείξουν οι μεταγενέστεροι εις το Όρος τούτο,  Μοναχοί και Ιερομόναχοι... 

Και μάλιστα, να ειπούμε, αχαριστία εις την Κυρία Θεοτόκο. Εάν ειπείτε, πόθεν συ το γνωρίζεις ότι είμεθα αχάριστοι, σάς αποκρίνομαι.

Ότι ο Θεός το γιγνώσκει και εγώ το ηξεύρω, ότι ευρισκόμην και ευρίσκομαι και θέλω ευρίσκεστε έως τέλους εδώ, έσω εις τούτο το Άγιο Όρος, τον νοητό Παράδεισο της Θεοτόκου. 

Και σωματικώς μεν ευρισκόμην αρχήτερα και έζησα χρόνους εδώ 80 εις τούτο το Όρος...

Και τώρα έχω 200 επέκεινα χρόνους, μετά την κοίμησίν μου, ήτοι κατά τα 1592, και έως του 1813 όπου λάλησα ταύτα, πέρασαν χρόνοι 221.

Και βλέπω την νυν πολιτεία και κατάστασιν των νυν μοναχών καθώς έβλεπον και των τότε Πατέρων και απορώ περί τούτου, πως πολιτεύονται τώρα με πόση απώλεια της ψυχής των και ποσώς δεν τους μέλλει δια την σωτηρία της ψυχής των...

Και δεν είναι πολύ διάστημα χρόνων, όπου οι μοναχοί εξέκλιναν εις την απώλεια, αλλά προ χρόνων μεν 25 , ήτοι από τους 1788 εξέκλιναν και εστράφη η σφαίρα και ο κύκλος εις το χειρότερο, ως ήρπασεν η απώλεια της μοναδικής πολιτείας από τους πρώην Όσιους πατέρας και έμεινε έρημος και καταπεφρονημένη από τα χαρίσματα του Άγίου Πνεύματος, η αγγελομίμητος διαγωγή των μοναχών από τα 25 των 1788, και μεν πολλή ευκολία η απώλεια την ήρπασεν και εστράφη ο τροχός εις την αμέλεια και καταφρόνησιν...

Άλλά, άραγε, όταν παρελθώσιν άλλα 25, ήτοι 1838, εις ποία χειροτέραν κατάστασιν έχει να καταντήσει η μοναδική πολιτεία;

Όταν δε παρελθώσιν, μετά τους 1838 άλλες τρεις εικοσιπεντάδες, ήτοι εις τους 1913, τότε άραγε ωσάν ποιά χώρας τής απώλειας θέλει καταντήσει;

Ουαί, αλλοίμονον, ώ Πατέρες! 

Κλαίω και θρηνώ την μέλλουσα αποκατάστασιν της μοναδικής πολιτείας τού Όρους τούτου!

Διότι μετά τα 1913, μένουν έτη 79, εις τα οποία μέλλουν να γίνουν τα όσα κακά προεγράψαμεν, από τον έσχατο Αντίχριστο, έτη από κτίσεως κόσμου 7500…»

( από πιστό αντίγραφο τής Προφητείας, πού βρέθηκε σέ κώδικα τής Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου τής Κύπρου )

Β΄ 

"....Οι άνθρωποι εκείνοι που θα περπατούν εις τα μέσα του Ογδόου αιώνος θα συγκαταβαίνουν εις την φθοράν της πορνείας, καί τότε θέλει γίνη ταραχή μεγάλη να φιλονικούν ακαταπαύστως, και δεν θέλουν εύρη ούτε την αρχήν ούτε το τέλος...

Ύστερον θέλει γίνει η Ογδόη Σύνοδος..., και τότε θα ειρηνεύσουν ολίγον καιρόν οι άνθρωποι, και πάλιν θέλουν να μετατρέψουν την γνώμην τους εις το πονηρόν, εις την απώλειαν, και να μη γνωρίζουν τι εστι το στέφανον του γάμου, μόνον θα έχουν μίαν απώλειαν και συγκατάβασιν εις την ασωτείαν χειρότεροι από τα Σόδομα και Γόμορρα...,και άλλα μύρια κακά θα πολιτεύωνται, και όσαι κακίαι θα πολιτεύωνται, τόσαι δυστυχίαι θα έλθουν, ... 

Και τας κακίας οπού έκαμνον οι παλαιοί άνθρωποι πριν του κατακλυσμού, διπλασίως θα εργάζωνται αυτοί χειρότερα... θα αποφασίζουν, ότι εκείνος οπού εργάζεται την κακίαν θα είναι καλός...και όσον θα πλεονεκτούν οι άνθρωποι, τόσον δυστυχία θέλει είναι εις τον κόσμον...

Η φιλαργυρία είναι πάθος ακόρεστον... Η πλεονεξία είναι οδηγός της απωλείας και η ακτημοσύνη είναι οδηγός της σωτηρίας. Επλεονέκτησες; απώλεσας την σωτηρίαν σου, διότι η σωτηρία του ανθρώπου κινδυνεύει να χαθή από την πλεονεξίαν...

Αυτή η κατηραμένη πλεονεξία θα φέρη εις τον κόσμον την δυστυχίαν και θα απωλεσθή η ευτυχία, αυτή εκατάστησε την διχόνοιαν εις τον κόσμον, και εις την μοναδικήν πολιτείαν...Η πλεονεξία είναι θρόνος του Αντίχριστου...Η πλεονεξία επρόσφερε το ψεύδος εις τον κόσμον, και ελκύζονται με το ψεύδος και ανομούν με την αρπαγήν της αδικίας, και η αλήθεια εχάθη, και εις το ψεύδος πείθονται όλοι.

Η αλήθεια είναι η ένσαρκος οικονομία του Χριστού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ενώ το ψεύδος είναι η έλευσις του Αντιχρίστου και η βασιλεία του, όπου θέλει να φέρη την Παγκόσμιον δυστυχίαν και απώλειαν εις όλον τον κόσμον...

Και καθώς οι Προφήται προέλεγον την έλευσιν του Κυρίου, έτσι και η πολυφρόντισις ( πολλές μέριμνες καί ασχολίες ) θα σκοτίζη την διάνοιαν των ανθρώπων, θα γίνωνται αναίσθητοι εις την σωτηρίαν τους, από την πολλήν φροντίδα οπού θα έχουν ( στά καθημερινά έργα τους ).

Και η σωτηρία σώζεται ( θά γίνεται ) μόνον εις όσους δεν πείθονται εις την εργασίαν του Αντίχριστου...

Και εργασία του Αντίχριστου είναι η μέριμνα του κόσμου και ο θησαυρισμός...και την σήμερον οι άνθρωποι εδόθησαν εις την πολυθησαύρισιν και μέριμναν, και παρεδόθησαν εις την απώλειαν με αρπαγάς, προδοσίας, ψεύδη, αρρενομανίας ( ομοφυλοφυλία - λεσβιασμός ), γαστριμαργίας, υπερηφανείας, με την σκληρότητα της καρδίας, και με την πλεονεκτικήν φιλαργυρίαν...

Όταν θα δυστυχεύση ( στερηθεί ) ο κόσμος από την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, τότε θα έλθουν εις τον κόσμον όλαι αι δυστυχίαι να τον περικυκλώσουν. 

Και πρώτον θα δυστυχεύση ο κόσμος από την αγάπην, ομόνοιαν και σωφροσύνην, δεύτερον θα δυστυχεύση κάθε χώρα και θα χαθούν τα υποκείμενα κεφάλαια από τας χώρας ( Παγκόσμια Οικονομική κρίση ), και θέλει δυστυχεύση και η Εκκλησία του Χριστού από Αρχιερείς και ποιμένες και πνευματικούς...

Ύστερον από αυτήν την δυστυχίαν θα γεννηθή ο ακάθαρτος ( ο Αντίχριστος ), από την κοιλίαν της ακαθαρσίας, και θα ποιή σημεία και τέρατα με δαιμονικάς φαντασίας, υποκρινόμενος εις τον κόσμον πως είναι πράος και ταπεινός τη καρδία, αλλά θα είναι αλώπηξ εις την καρδίαν και λύκος εις την γνώμην.  

Και τροφή του θα είναι η ταραχή των ανθρώπων, όταν θα ταράσσωνται οι άνθρωποι, τότε θα ζωοτρέφεται ο Αντίχριστος ( θά χαίρεται μέ τίς πολλές αμαρτίες τών ανθρώπων ).

Και η ταραχή των ανθρώπων θέλει νά είναι: 

η κατάκρισις, ο φθόνος , η μνησικακία, το μίσος, η έχθρα, η πλεονεξία, η αρρενομανία, η μοιχεία, η πορνεία, η λήθη της πίστεως και η αλαζονεία, αυτά θά είναι η τροφή του Αντιχρίστου, και θα είναι κεφαλή επάνω εις τας χώρας, και εξουσιαστής εις τον κόσμον... 

Και θα εξουσιάση την αίσθησιν του ανθρώπου, και όλοι θα πείθονται εις αυτόν, διότι αυτός θα είναι Νομοκράτωρ και Αυτοκράτωρ, και θέλει ενεργεί όλων την απώλειαν, και όποιος ευρίσκεται εις την απώλειαν εκείνος θα νομίζη πως ( τάχατες ) εργάζεται την σωτηρίαν του...

Τότε θα καταφρονηθή το Ευαγγέλιον της Εκκλησίας, διότι η απώλεια θέλει φέρη τότε μεγάλην δυστυχίαν εις τον κόσμον, και θέλει γίνουν σημεία και φοβερά εν μέσω της δυστυχίας.  

Πείνα φοβερά θέλει γίνη, οπού να μην χορταίνη ο άνθρωπος, διότι τότε θα τρώγη επτά φορές περισσότερον από ότι τρώγει τώρα, και πάλιν να μην χορταίνη, και θα είναι πανταχού μεγάλη δυστυχία...

Τότε, όσοι σφραγισθούν με την σφραγίδα του Αντιχρίστου πολλοί θα πεθάνουν εις τους δρόμους, και η καρδία τους περισσότερον θα λιγώνεται, και μη δυνάμενοι να βαστάσουν την πείναν και την λιγούραν, θα αρπάζουν να τρώγουν τους νεκρούς...  

Και η σφραγίς του θα γράφη, "εδικός μου είσαι","ναι εδικός σου είμαι, θεληματικώς σού έρχομαι και όχι δυναστικώς..."  και αλλοίμονον εις όποιον σφραγισθή με αυτήν... 

Τότε θα γίνη μεγάλη ταραχή εις τον κόσμον... και βλέποντας ο Θεός την ταραχήν των ανθρώπων, θέλει προστάξη την θάλασσαν να λάβη την πρώτην της ουσίαν οπού ήτον θερμοτάτη... 

Και όταν καθίση ο Αντίχριστος εις τον κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράση η θάλασσα ωσάν χάλκωμα, και θέλει στειρεύση η γη τα βότανα και δένδρα από την θερμότητα της θαλάσσης και αι φλέβαι των πηγών θα ξηρανθούν και τα ζώα και πετεινά να αποθάνουν από τον χνώτον της θαλάσσης...

Και τότε θα γίνη η Ημέρα ωσάν ώρα, η Εβδομάδα ωσάν ημέρα, και ο μήνας ωσάν Εβδομάδα, διότι από την πονηρίαν του ανθρώπου θα γίνουν τα στοιχεία βιαστικά, δια να τελειώση γρήγορα ο καιρός, οπού ελάλησεν ο Θεός... 

Τότε θα έλθουν να κηρύττουν ο προφήτης Ηλίας και ο δίκαιος Ενώχ...και να λέγουν.

Όποιος κάμη υπομονήν και δεν σφραγισθή με την σφραγίδα του Αντίχριστου, θέλει σωθή, και εξάπαντος θα τον δεχθή ο Θεός εις τον Παράδεισον, μόνον να μην σφραγισθή, αλλά να κάμνη τον σταυρόν του, διότι η σφραγίδα του σταυρού ελευθερώνει τον άνθρωπον από τα βάσανα του άδου, και η σφραγίδα του αντιχρίστου τον παραδίδει εις τα βάσανα του άδου.

Και αν πεινούν, να μην ζητούν τροφήν ( από τόν Αντίχριστο ), μόνον να έχουν υπομονήν, και βλέποντας ο Θεός την υπομονήν τους, θα στείλη εξ ύψους βοήθειαν... 

Τα παγκάκιστα δε τέκνα του Αντιχρίστου είναι η πορνεία, η μοιχεία, η αρσενοκοιτεία, ο φόνος, η αρπαγή, η κλεψιά, η αδικία, το ψεύδος, η τυραννία, η πώλησις και αγόρασις του ανθρώπου ( σωματεμπόριο ).

Τόσον πονηρά θέλει γίνη η ανθρώπινος φύσις τότε, και θα ενεργήσουν την πονηρίαν τους περισσότερον από τους δαίμονας, και βλέποντας ο Αντίχριστος πως θα γίνη η ανθρώπινος φύσις πονηροτέρα από τους δαίμονας, θέλει χαρή κατά πολλά...

Προφητικά και Σωτήρια (1651 † )  


Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη

πηγη: http://www.kivotoshelp.gr

Δείτε ακόμη: Άγιος Νείλος ο Μυροβλήτης: Η συγκλονιστική Προφητεία για τα έσχατα χρόνια και τον Αντίχριστο (κλικ)  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...