Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Κίνδυνος σχίσματος Εν Ελλάδι, εάν δεν συγκληθή η Ιεραρχία


Θ. Λειτουργία εἰς Βέλγιον (20.09.2020). Τί ἀκριβῶς φοβεῖται ὁ Σεβασμιώτατος;
Ποῖον παράδειγμα ἀντλεῖ ὁ πρὸ ὀλίγου χειροτονηθεὶς Διάκονος;
Αὐτὰ εἶναι τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα, ὅταν δὲν συγκαλῆται Ἱεραρχία.

Ἐκπληρώνεται ἡ ἀπὸ ἑβδομάδων «προφητεία» τοῦ «O.Τ.»
περί ματαιώσεως τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας;

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,
ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΓΚΛΗΘΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Διεξάγεται πόλεμος κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως!
Ὅσοι ἐπιλέξουν νὰ φυγομαχήσουν προδίδουν τὴν ἀποστολήν των
καὶ οἱ χριστιανοὶ δὲν θὰ τὸ «συγχωρήσουν», ἔχουν φθάσει εἰς τὰ ὅριά των!

«Τὰ γεγονότα προμηνύουν ὅτι ὁδεύομεν εἰς πιθανὴν ἀνάκλησιν τῆς συνελεύσεως τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν», ἔγραφεν ὁ «Ο.Τ.» ἤδη τὴν 4ην Σεπτεμβρίου 2020, διὰ νὰ ἐνημερώση τοὺς Ἱεράρχας καὶ νὰ προλάβη τὰ γεγονότα! Καὶ ἰδού! Κατέφθασεν εἰς χεῖρας μας ἐπίσημον ἔγγραφον τῆς 21ης Σεπτεμβρίου, εἰς τὸ ὁποῖον προτείνεται πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας ἡ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ἀναβολὴ τῆς συν­εδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας.

Πρόκειται διὰ δαιμονικὸν πειρασμόν, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχομεν καμίαν ἀμφιβολίαν ὅτι προῆλθεν -εὐθέως, πλαγίως, καθέτως, ὁριζοντίως- ἀπὸ τὸν ἀφωρισμένον ἐκκλησιομάχον Πρωθυπουργὸν κ. Κ. Μητσοτάκην. Ὑπουργοί του εἶναι οἱ «τεχνουργοὶ» τῆς ἀποτροπῆς τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν Θ. Κοινωνίαν. ΜΜΕ, ποὺ «ἐχορήγησε» μὲ 20.000.000 εὐρώ, εἶναι αὐτὰ ποὺ προωθοῦν τὸν κ. Δερμιτζάκην καὶ τοὺς ὁμοϊδεάτας του. Προσκείμενοι εἰς αὐτὸν εἶναι ἄνθρωποι ποὺ προεξοφλοῦν ὅτι θὰ ἀπαγορευθῆ ἡ Θ. Κοινωνία. Ἔχουν ἐξαπολύσει μὲ μένος καθημερινὴν ΑΝΗΛΕΗ ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ μυστηρίου τῶν μυστηρίων!

Ὁ Θεός, βεβαίως, «οὐ μυκτηρίζεται», ἀλλὰ τὰ βέλη τοῦ Ἀλάστορος ἔχουν διχάσει τὸ ποίμνιον! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κινδυνεύει μὲ ΣΧΙΣΜΑ! Ἂν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δὲν συν­έλθη, διὰ νὰ ἀποδοκιμάση σύσσωμος τὰς ἀπόψεις ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία εἶναι μολυσματικὴ πηγή, ὅτι ὁ Ἁγιασμὸς εἰς τὰ σχολεῖα ἀποτελεῖ κίνδυνον, ὅτι κάθε μυστήριον καὶ ἱεροπραξία διὰ τῶν χειρῶν τοῦ ἱερέως μεταδίδει ἀσθενείας, ἀντὶ νὰ διαπορθμεύη τὴν ἄκτιστον χάριν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅτι οἱ ἱ. ναοί μας δεν εἶναι ἀσφαλεῖς, τότε ὁ λαὸς θὰ τῆς «γυρίση τὴν πλάτη», θὰ καταφύγη ἀλλοῦ, διότι ἄνευ μυστηρίων δὲν τοῦ εἶναι ἀπαραίτητοι οὔτε οἱ ἱερεῖς οὔτε οἱ Ἀρχιερεῖς, ποὺ ἐπέλεξαν νὰ καταργήσουν τὴν ἱερωσύνην των. Τὰ συνθήματα τῆς ΔΙΣ «προσευχηθεῖτε στὸ σπίτι» ἢ «κάντε τὸ σπίτι σας Ἐκκλησία» μεθερμηνεύονται εἰς τὸν ἁπλὸν λαὸν ὡς «δὲν μᾶς χρειάζεστε ἐμᾶς τοὺς Μητροπολίτες/ κληρικούς, δὲν εἴμαστε ἀπαραίτητοι οὔτε γιὰ τὴν πίστη σας οὔτε γιὰ τὴν Ἐκκλησία οὔτε γιὰ τὴν σωτηρία»!

Οἱ Ἀρχιερεῖς δὲν εἶναι ὑπεράνω τῆς ἱερωσύνης οὔτε ὑπεράνω τῶν Ἱ. Κανόνων. Ὅπως δὲν ἀποφασίζουν οἱ ἴδιοι τοὺς ὅρους τῆς ἱερωσύνης, δὲν ἀποφασίζουν καὶ ἂν θὰ συνέλθη ἢ ὄχι Σύνοδος. Ἡ σύγκλησίς της εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ βάσει τῶν Ἱ. Κανόνων τῶν Θεοφόρων Πατέρων καὶ μάλιστα εἰς ὁρισμένον διάστημα. Εἶναι ΔΙΠΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τώρα ποὺ τὸ πλήρωμα «κοχλάζει»!

Παραθέτομεν τὴν ἐγκύκλιον αὐτούσιον:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ        

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀριθ. Πρωτ. 4272/Διεκπ. 1799

Ἀθήνησι τῇ 21ῃ Σεπτεμβρίου 2020

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ὡς γνωρίζετε, ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Συνοδὸς τῆς παρελθούσης 163ης Συνοδικῆς περιόδου κατήρτισε, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», τὴν Ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς τακτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου, ἥτις καὶ ἀπεστάλη πρὸς ὑμᾶς διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3062/1284/7.7.2020 Πράξεως, ἐνῷ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς τρεχούσης 164ης Συνοδικῆς περιόδου, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὰς ἐπικρατούσας συνθήκας λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ κρουσμάτων τῆς πανδημίας Covid-19, ἐγνώρισεν ὑμῖν, διὰ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 4155/1763/11.9.2020 Συνοδικοῦ ἐγγράφου, ὅτι ἡ Συνέλευσις αὕτη θὰ πραγματοποιηθῆ εἰς τὸ παρὰ τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς τηρήσεως τῶν προβλεπομένων περὶ συναθροίσεων ὑγιειονομικῶν διατάξεων.

Κατὰ τὰς τελευταίας ἡμέρας, ἐπ’ ἀφορμῇ τῶν ραγδαίων ἐξελίξεων ὡς πρὸς τὴν διασπορὰν τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19 εἰς τὴν Περιφέρειαν τῆς Ἀττικῆς καὶ τῶν ἀποφασισθέντων ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως νέων μέτρων ἕως τῆς Κυριακῆς 4ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., δεχόμεθα πολλὰ τηλεφωνήματα ἐκ μέρους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Μελῶν τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν ἀναβολὴν τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱεραρχίας δι’ εὐθετώτερον χρόνον, καθ’ ὅσον λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῶν μετακινήσεων καὶ τῆς θεσπίσεως ὁρίου συμμετοχῆς προσώπων εἰς συναθροίσεις, ὡς καὶ τῆς συνεχοῦς ἐπιδεινώσεως τῶν ὑγιειονομικῶν συνθηκῶν εἰς τὴν Περιφέρειαν Ἀττικῆς, δυσκολεύονται νὰ συμμετάσχουν εἰς Αὐτήν.

Ἐπειδὴ ἡ τακτικὴ Συνέλευσις τῆς Ἱεραρχίας προβλέπεται ἐκ τοῦ Νόμου καὶ ἡ ἀπόφασις δι’ ἀναβολὴν Αὐτῆς δὲν δύναται νὰ ληφθῆ ὑπὸ μόνου τοῦ Προέδρου Αὐτῆς ἤ καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἄνευ τῶν ἀπόψεων τοῦ συνόλου τῶν Μελῶν τοῦ ἱεροῦ Συνοδικοῦ Σώματος, ἀπευθυνόμεθα διὰ τοῦ παρόντος, Συνοδικῇ Ἐντολῇ καὶ Ἐξουσιοδοτήσει, πρὸς τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα καὶ παρακαλοῦμεν ὅπως, τὸ ἀργότερον ἕως τῆς Πέμπτης 24ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., γνωρίσῃ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τὴν ἄποψιν αὐτῆς ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω προτάσεως δι’ ἀναβολὴν τῆς Συνελεύσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, εἰς χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ δύνηται νὰ συγκληθῆ ἀσφαλῶς καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ ἁπάντων τῶν Μελῶν Αὐτῆς.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, κατασπαζόμενοι τὴν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, ἀναμένομεν τὴν ὑμετέραν ἀπάντησιν καὶ διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.

† Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄ Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 πηγη: https://orthodoxostypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου